بهروز هادیزنوز اســتاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه علامهطباطبائی

اشتغال، عدالت اجتماعي و ركود، محور حملهها

Shargh - - اقتصاد -

بــــه نــــظر مـیآیـــد نامزدهـــای انتــــخابات ریاســتجمهوری کــه از فیلتــر شــورای نگهبــان گــذر کردهاند، تاکنــون برنامه مــدون اقتصادی تدارک ندیده باشــند؛ اما محتملترین حملات اقتصادیاي که به کابینه حاضر خواهد شــد، بیتوجهــی به موضوع اشــتغال اســت. میخواهم بگویم کاندیداهای طیف مخالــف بهجای تبییــن برنامههای اقتصــادی خود بر ضعفهای عملکردی دولت روحانی متمرکز میشوند و موضوع «اشــتغال» چون یکی از موضوعهایی است کــه مقام معظــم رهبری هم بــه آن اشــاره کردهاند، دستاویز خوبی برای دیگر کاندیداها خواهد شد.

موضوع دیگــری که آنهــا روی آن مانور میدهند،

موضوع «عدالت اجتماعی» است. جناح مقابل دولت مســتقر، بر موضوع «رکود» بهعنوان ســومین مسئله اقتصادی متمرکز میشود. چنانکه از بیانات انتخاباتی آقــای قالیباف برمیآیــد، او طرفدار انبســاط مالی در اقتصاد است؛ موضوعی بســیار خطرناک برای اقتصاد کشــور که چون او درک روشنی از اقتصاد ندارد، مطرح میکنــد. آقای قالیبــاف درآمد شــهرداری را با درآمد سرانه و GDP اشتباه گرفته است. ایشان گمان میکنند، کشــور را هــم میتوانند تراکمفروشــی کننــد و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند.

اما این پرســش که روحانی چه پاســخهایی برای این انتقادها خواهد داشــت هم مطرح اســت؛ اگر در مناظره، کاندیداها بر موضوع اشتغال تمرکز کنند، پاسخ روشن اســت؛ ســرعت افزایش نرخ نیروی فعال برای اشــتغال بهکار در اقتصاد بیــش از توان دولت با توجه به واقعیتهای اقتصادی برای ایجاد شغل بوده است.

درهمینحــال ممکــن اســت کاندیداهــا بــه موضوعهایی چون فســاد و حقوقهای نجومی و عدم

حل بنیادی مشــکل بانکها هم اشاره کنند. باید به این نکته دقت شــود که اگر مســئلهای چون فساد مطرح شــود، آقای روحانی هــم پاتکی بــرای تکهای آقای قالیباف خواهد داشــت؛ چراکه آقــای قالیباف هم در همین زمینه باید پاسخگو باشد. نکته روشن آن است که چون آقای رئیســی در مسند قدرتی، به اشکال روحانی و قالیباف نبوده است، تنها میتواند سؤال کند و دست بالاتری در این موضوع دارد؛ چراکه قرار نیست کارنامه ایشان بررسی شود.

درهمینحال نکته دیگری که ممکن اســت مطرح شــود، موضــوع پرداخــت یارانههــای نقدی اســت؛ موضوعی که بعید اســت، هیچیک از کاندیداها به آن اشــاره کنند؛ چراکه اینها در ایــن زمان بیش از آنکه به موضوعهای علمی اقتصادی بپردازند؛ چه اینکه اکنون برخی بهجای آنکه بر این موضوع بهعنوان یک معضل ریشهای اقتصاد دست بگذارند، اعداد و ارقامی بیش از اینها را برای پرداخت نقدی عنوان میکنند.

دراینمیــان اگــر من بخواهــم بــه ضعیفترین

عملکرد دولت در حوزه اقتصاد نگاهی داشته باشم، از موضوع «مغفولماندن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران» یــاد خواهم کرد. به گمان من اگر مشــکلاتی که ریشــههایش را در ساختار اقتصاد کشور گسترانده اســت، خشکانده نشود، ایران نمیتواند در مسیر رشد اقتصادی بلندمــدت قرار بگیــرد. میخواهم بگویم که اگر دولت فعلــی در رأس قدرت باقی بماند، باید هرچهســریعتر همــه توانش را برای حل مشــکلات ســاختاری اقتصاد انجام دهد؛ چون این مشکلات در درازمــدت گریبان مردم و اقتصــاد را خواهند گرفت؛ بــا این اوصاف دولت هرچقدر هــم که برای افزایش نرخ رشــد اقتصادی تلاش کند، نمیتواند این رشد را برای سالهای متمادی حفظ کند. اتفاقا بههمیندلیل است که نرخ رشــد اقتصادی بهآســانی دستخوش تغییر افراد کلیدی دولتها و نگاه آنها به اقتصاد قرار میگیــرد. از این موضوع که گذر کنیــم، به گمان من دولت تدبیر و امید میتوانســته در چهار سال گذشته دقیقتر و عمیقتر به موضوع اشتغال بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.