علیاکبر عربمازار استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

تاختن در سطح بهجاي پرداختن به اصول

Shargh - - اقتصاد -

«اشــتـــغال، رکــــود و معیشــت مردم»؛ به نظر میرســد این موضوعها محور تاختن کاندیداهای طیف مخالف روحانی در نخســتین مناظره انتخاباتی باشد؛ گمان میکنم مخالفان بیش از آنکه روی مبانی علم اقتصاد دست بگذارند، مباحث مناظره را به سطح میآورند تــا از این راه بتوانند موفقیتــی در مناظرهها بهدســت آورند. آنها احتمــالا روی موضوع بیکاری مانور بیشتری خواهند داد؛ چراکه گمان میکنند حرف دل مــردم را خواهند زد. بااینهمــه و با اینکه ما هنوز نمیدانیم مشاوران اقتصادی آنها چه مشورتی به آنها خواهند داد و برنامه خودشــان چیست، اگر بخواهند

کمــی حرفهایتر و تخصصیتر در مناظرهها شــرکت کنند، به دو موضوع اشــاره خواهند کرد؛ نخست اینکه دولــت برنامه دقیق و مــدون اقتصــادی ارائه نکرد؛ بهعنوان سرفصل این بحث هم احتمالا موضوع خود برنامه ششــم توسعه را پیش میکشــند؛ آنها ممکن است در حملههای ساختیافته و تکنیکی به این اشاره کننــد که دولت یازدهم پــس از برجام و حتی پیش از آن دقیق و شــفاف از برنامههای اقتصادی و پارادایمی مشخص برای اداره اقتصاد کشور بهره نجست. اگر در این مســیر پیش روند، احتمالا به هدایتنشدن فعالان اقتصادی به دلیل همین نداشتن برنامه اشاره میکنند؛ چراکــه با این وضع فعــالان اقتصادی هم ســردرگم و بیبرنامــه میماننــد و این آســیبهایي جدی برای اقتصاد یک کشور خواهد داشت. اگر بخواهم صادقانه به این موضوع نگاه کنم، انتقاد من هم به کار اقتصادی دولت در همین بخش دیده میشود.

دومیــن موضوعی کــه ممکن اســت در مناظره اقتصادی انتخابات، علیــه روحانی و تیمش مطرح شــود، تناقضهایی اســت کــه بین تیــم اقتصادی دولت تدبیر و امید وجود داشــته است. به گمان من این هم یکی از موضوعهای اقتصاد سیاســی است کــه کاندیداهای مخالف میتوانند به آســانی پیش بکشــند؛ تیم اقتصادی رئیس کابینه در چهارســالی که گذشــت، به راستی یکدست نبود. از مشاور ارشد اقتصادیاش گرفته تا وزیر اقتصاد، رئیس ســازمان برنامه، رئیــس کل بانک مرکــزی، وزرای اقتصادی کابینه و حتــی تا رئیس دفتر آقای روحانی، هر کدام از یــک نحله اقتصادی آمده بودنــد. البته اگر چنین ســخنی مطرح شــود، رئیس فعلی قــوه مجریه به آســانی از پس پاســخگویی به آن بــر خواهد آمد؛ برای نمونه ممکن اســت خیلی ســاده به سبدی از اندیشــهها اشــاره کنند که با وجــود آرای متناقض یکدیگر را کامل میکنند، اما به گمان من خودشــان اگــر همچنان در منصب ریاســت دولت بمانند، تیم اقتصادیشان را یکدستتر و همسوتر خواهند کرد.

در این بین احتمالا کاندیداهای طیف مخالف بیشتر به موضوعهای پوپولیستی اشاره خواهند کرد؛ چراکه شــنوندهها و بینندههای تلویزیون حافظه کوتاهمدتی دارند و به لحظه توجــه میکنند. به هر روی به گمان مــن آقای روحانــی در مناظره اقتصــادی میتواند به آســانی از عملکردی که داشــته دفاع کند؛ چراکه در مجموع مقایسه بین آنچه تحویل گرفته و آنچه تحویل میدهد، پذیرفتني است.

او میتوانــد در دفاع از خودش برای رکود، از رکود جهانی اقتصاد ســخن بگوید؛ بر موضوع کنترل تورم و دیپلماسی اقتصادی تمرکز کند؛ از برجام سخن بگوید که مانع نابودی کامل اقتصاد کشــور شــد؛ به موضوع پارسجنوبی و دستاوردهای چشمگیر تیم آقای زنگنه در حوزه نفت اشــاره کنــد؛ به واقعیتهایــی درباره خالیبــودن خزانــه و نبود پــول و موفقیتهای دیگر تیمش اشاره کند و دست بالا را در مناظره داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.