دستاوردســازی در فضــای مجازی بــا هزینههای نجومی!

Shargh - - سیاست -

... دولتیهــا از مدتهــا قبل با ســرمایهگذاری هنگفــت، بــر روی شــبکههای اجتماعــی تمرکــز کــرده بودند. این را تاریخ انتشــار خبر اضافهشــدن یــک پیامرســان جدید تحــت عنوان «ویســپی» به ســبد مجــازی ایرانیهــا بــا حمایت مالــی دولت میگوید. پیامرســانی که با رقمی بالغ بر ۸0 میلیارد تومان پیشپرداخت به شــرکت ســازنده پیشــنهاد اختلالاندازی بر روی تلگــرام با هدف کوچ کاربران بــه نرمافزار ثانی پیگیری شــد و نشــان میدهد که تصمیم آنهــا در ابتدا تســلط کامل بر روی شــبکه پیامرسان عمومی بوده است که بنا به دلایلی اجرای آن متوقف شــد... آنچه مسلم اســت، جریان حامی دولت که دستاوردســازی در فضای حقیقی جامعه را به لحاظ عدم توانایی در پاســخگویی دردسرســاز دیده است، با اجاره کانالهای تلگرامی با موضوعات بیربط به سیاســت نظیر کانالهای ورزشی، آشپزی، سرگرمی و... به دستاوردســازی در فضایی بهدور از نظارت و کنترل و همچنین بدون نیاز به پاســخگویی روی آورده تا شــاید بتواند در پروســه تغییر در روند اجرائی کشور اختلال ایجاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.