ردصلاحیت در شوراها

Shargh - - سیاست -

... برخــی اعضــای شــاخص جناحــی کــه درحالحاضر کرسیهای کمتری از صحن شورا را در اختیار دارد، معتقد بودند چهبســا انتخابات شورای شهر از انتخابات ریاستجمهوری مهمتر باشد. گویا این اهمیت نتیجه خود را در تأیید و ردصلاحیتهای هیئت نظارت بر انتخابات نشان داد، چنانچه با ابلاغ نتایج به کاندیداها مشخص شــد که وزارت کشور با تأییدصلاحیتهــا جناحی و سیاســی برخورد کرده اســت؛ امری که موضعگیری تأیید صلاحیتشدهها را هــم به دنبال داشــته اســت... . ابــلاغ نتایج به کاندیداهــا در حالی اســت که قبل از اعلام رســمی تأیید صلاحیتهــا، زمزمههــای ردصلاحیت برخی افراد به گوش میرســید و جالب این است که غالبا گمانهزنیهای مطرحشــده با اعلام نهایی اســامی مورد تأیید واقع شد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.