سپاه، خار چشم دشمنان اسلام

Shargh - - سیاست -

... ســپاه در عمق زمین و دریــا با تجهیزات کامل و مدرن که تماما بومی اســت رعشه به اندام دشمن انداخته است. سرداران و فرماندهان سپاه پاسداران هزاران موشــک در عمــق زمین با فرمــان فرمانده معظم کل قوا اهداف دشــمن را در منطقه و سراسر جهان از پیــش تعیین کردهاند و منتظر فرمان حمله هستند. دســتگیری تفنگداران آمریکایی و انگلیسی در مرز آبی ایران در خلیجفارس نشــان میدهد آنها دقتهای خود در پاســداری از مرزهای آبی کشور را چقدر افزایش دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.