بازداشت يک آمريکايی در پیونگيانگ

در اوج تنش پیونگیانگ- واشنگتن صورت گرفت

Shargh - - جهان -

در اوج تنشهای اخیر میان پیونگیانگ-واشنگتن، کرهشــمالی روز گذشــته یکــی دیگر از شــهروندان آمریکایــی را در فــرودگاه بینالمللــی پیونگیانــگ بازداشت کرد تا تعداد شهروندان آمریکایی محبوس در کرهشــمالی را به ســه نفر برســاند. بــه گزارش بیبیسی، مردی که یکشــنبه بازداشت شد، در دهه پنجم زندگی بهســر میبرد و استاد ســابق دانشگاه «یانبیــان» چین اســت که برای ســفری یکماهه به کرهشمالی رفته بود. از این فرد تنها با نــام خانوادگی «کیم» یاد شــده اســت. از دو نفــر دیگــر، یکی متهم بــه جاسوســی و دیگری متهم به سرقت یکی از علائم تبلیغاتی از هتل محل اقامتش اســت. حدود ۱۶ ماه پیش «اوتــو وارمبیر»، دانشــجوی 2۱ســاله آمریکایی به دلیل «تلاش برای دزدی» پوستر تبلیغاتی هتلی در کرهشمالی دستگیر شــد. ســه ماه بعد، این شــهروند آمریکایی به اتهام «ارتکاب جرم علیه کشــور )کرهشمالی)» به ۱۵ سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که آمریکا بارها اعلام کرده است «صبر استراتژیک» این کشور نسبت به برنامه هستهای کره به سر آمده است. هفته پیش هم «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا، در ســفر منطقهای خود به کشورهای آســیایی گفته بود کشــورش وضعیت کرهشمالی از نظر «حمایت از تروریســم» و سایر راههای دیگر برای فشــارآوردن به دولت کرهشمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد. اما کرهشمالی بدون توجه به این هشدارها بار دیگر تهدید کرد که آماده غرقکردن «کارل وینسون» نــاو هواپیمابــر آمریکایی اســت که تا چند روز دیگر وارد دریای ژاپن میشــود. اعزام کارل وینسون به غرب اقیانــوس آرام در مجاورت شــبهجزیره کره، در راستای تکمیل تهدیدهای آمریکا به آمادگی بــرای اقدام یکجانبه علیــه پیونگیانگ صورت گرفت. خبرگزاری یونهاپ کرهجنوبی با انتشار گزارشی احتمال داده اســت کرهشمالی با دستگیری این آمریکایی جدید تلاش دارد بهانهای برای چانهزنی در گفتوگوهای مربوط به مسئله هستهای شبهجزیره کره و فعالیتهای تســلیحاتی و اتمــی خود در برابر آمریکا داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.