ملکسلمان به دنبال قبضهکردن قدرت

عربستان شورای امنیت ملی تأسیس میکند

Shargh - - جهان -

پادشاه عربستان دستور تأســیس شورای امنیت ملی را زیر نظر دفتر پادشــاهی و ایجاد پستی در این دفتر با عنوان مشــاور امنیت ملی برای ریاســت این شــورا صادر کرد. به گزارش ایســنا به نقل از شبکه اسکاینیوز عربی، بررسی گذرای انتصابهای جدید در عربســتان نیت ملکســلمان بــرای قبضهکردن قــدرت را برملا میکند، بهطوریکه پســرانش را در پســتهای اصلی گماشته و یک شــورای امنیت ملی را زیر نظر دفتر ســلطنتی تشــکیل داده اســت تــا مقدمه کاهــش اختیارات «محمدبننایف»، ولیعهد عربســتان و وزیــر کشــور باشد. پادشــاه همچنین «خالد بنســلمان» پسرش را ســفیر آمریکا در واشــنگتن کرده به این ترتیب او جانشین شاهزاده عبدالله بنفیصل بنترکی میشود که گفته شــده محمدبنسلمان، جانشــین ولیعهد عربستان موافق او در این پست نبوده است. شاهزاده خالد، خلبان جنگنده است و در آمریکا تحصیل کرده است. او در حمله به مواضع گروه داعش در سوریه نیز شــرکت کرده است. به گزارش بیبیسی، آمریکا و عربستان ســعودی همواره روابط خوبی با یکدیگر داشــتهاند، امــا این روابــط در دوران بــاراک اوباما، رئیسجمهور سابق آمریکا، با مشکلاتی روبهرو شد. رهبران عربســتان عقیده داشتند اوباما برای دخالت در سوریه تردید دارد و همچنین در سیاست خارجی خــود کمی به ســوی رقیب منطقهای ســعودیها یعنــی ایــران متمایل اســت. براســاس گزارشها، ملکســلمان وزیــر امور دولتی را نیــز از کار برکنار کرده و دســتور داده است تا درباره اتهام سوءاستفاده از مقــام، تحقیقاتی درباره او صــورت بگیــرد. این در حالی اســت که براساس یک دستور جدید دیگر از سوی پادشاه عربستان، یک مرکز امنیت ملی که زیر نظر دربار دولتی عربســتان فعالیت خواهد کرد نیز ایجاد شده است. هنوز اینکه این شــورای امنیت ملی جدید چه ساختاری خواهد داشت و اختیاراتش چه خواهد بود مشخص نیست اما روشن است که با وزیر کشور موازی خواهد بود و این تصور وجود دارد که محمدبنسلمان نفوذ زیادی در این شورا خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.