ویژگیهای منحصربهفرد یک پژوهش

Shargh - - كتا -

برای انجام ایــن پژوهش و نگارش کتاب موارد زیر آن را منحصر به فرد ميکند: 1- بیــش از 12 ســال زمان صرف شده است. 2- پژوهشــگر در تمــام ایــن ســالها با صــرف وقت بســیار برای جمعآوری مطالب، به اکثر کتابخانههــا، کتابفروشــیها، آرشــیو روزنامهها، مجــات و... رجوع و شروع به فیشبرداری و جمعآوری مطالب کرد. 3- روحالله جعفری برای بررســی نحــوه شــکلگیری و فعالیت گروه هنر ملی در ســه دهه 30، 40 و 50 شمسی، تمامی مکتوبات موجود را مورد بررســی قرار داد و با شناسایی اکثــر اعضای در قید حیات این گروه سعی کرد با آنها ماقات، گفتوگو کند و نشســتهای پژوهشی داشته باشد. اعضایی که در خارج از کشور مقیم بودنــد نیز از دایــره فعالیت تحقیقــی نگارنده بــهدور نماندند. ازایــنرو بیــش از 250 ســاعت مصاحبــه درباره فعالیــت اعضای گروه هنر ملی ضبط و ثبت شد. 4- برای آگاهشدن از صحت و سقم مســائل مطرحشده درباره گروه هنر ملــی، بعضــا درباره یــک موضوع بــا بیــش از چنــد نفــر از اعضای گــروه گفتوگو و اطاعــات لازم را جمــعآوری کرد تا ســره از ناســره مشخص شود. 5- در طول زمان پژوهش، متأسفانه تنیچند از اعضای گروه هنر ملی یا افرادی کــه بهصورت مســتقیم با فعالیتهــای گروه مرتبــط بودند، به دیــار باقی شــتافتند که میتوان از زندهیادها محمود اســتادمحمد، اسماعیل داورفر، کورس سلحشور، خسرو شــکیبایی، رضا کرمرضایی، حســین کســبیان، محمدرضــا کاهدوزان، جمشــید لایق، محمد هدایتنــوری، عزیــزالله هنرآمــوز، محمد نوری، داوود رشیدی، جعفر والی و دکتر رکنالدین خســروی نام برد. 6- جعفــری گاهي بــرای تهیه یک عکس، یک ســند یا ترتیبدادن یک گفتوگــوی تلفنی یا حضــوری با بعضــی از اعضای گــروه هنر ملی، حتی بیش از دو ســال وقت صرف کرد تا آنها را به دادن اطاعات لازم و نحــوه فعالیتهایشــان در گروه راضی کند. بعضی با سعهصدر و بعضی دیگر بــا تلخزبانی بــا نگارنــده برخورد کردنــد و حتــی از دادن یک عکس که میتوانســت پژوهش مذکور را گرانبارتر کند، دریغ کردند. 7- بــرای کاملترشــدن پژوهــش مذکــور، لازم بــود کــه از آرشــیو فیلمهای صداوســیما استفاده کند که متأســفانه با بوروکراسی عریض و طویــل غیرضــروری، ایــن مهم بهصورت کامل محقق نشد. 8- در این پژوهش، مطالب و اسناد بدون دخل و تصرف مورد اســتفاده قرار گرفته است. 9- ماحصل بیش از 12 سال پژوهش درباره فعالیتهای گــروه هنر ملی، کاری کاما شخصی و بدون هرگونه حمایتی از طــرف ارگانها، نهادها یا ســازمانهای دولتی یا مرتبط با هنر نمایــش بــود و تمامــی هزینههاي مرتبــط بــا آن، شــخصا از طــرف پژوهشگر پرداخت شده است. 10- در این پژوهش بود که ضرورت وجــودی مــوزهای اختصاصــی برای هنر نمایش ایران احســاس شــد. اگر ایــن ضرورت بــه فعل درآیــد و فقط در حد چند شــعار فریبنده نزد مســئولان باقی نماند، پژوهشــگران برای انجام کارهای پژوهشــی، حداقل منابعــی را در اختیار خواهند داشت که این مهم به سرعتبخشــیدن تحقیقاتشان، کمک شایانی میکند. 11- در تیرماه ســال 1392، همزمان بــا کاملکــردن پژوهــش، کار ویراســتاری و آمادهسازی کتاب زیر نظــر و با مدیریت یاســین محمدی آغاز شــد. این کار در دفتر انتشارات افراز به مدت سه ســال )180 روز( طول کشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.