تئاتر متفکر به عمق وجود تماشاگر نفوذ میکند

Shargh - - ب - نصرت پرتوی بازیگر و کارگردان

آقــای دکتــر روحالله جعفری که دارای دکتــرای مدیریت و برنامهریزی فرهنگی اســت، رســاله دکترای خود را در رابطه با تئاتر نوشــته اســت که خــود دارای گــروه تئاتری منســجم و آوانگاردي اســت. تاکنــون چندین نمایشنامه بسیار خوب را کارگردانی کرده و به نظر من اگر جایزه اســکاری هم بــرای تئاتــر ترتیــب داده بودند، مطمئنا ایشــان برنده جایزه میشدند و تئاتریها را هم روســفید میکردند؛ همانطور که آقای اصغر فرهادی در حوزه فیلم کــرد. باری، دکتر جعفری هم نویسنده، هم کارگردان، هم منتقد، هم پژوهشــگر و هم اســتاد دانشگاه اســت و اولویــت او تکیــه بــر تئاتر متفکر است که به نوعی ارجنهادن و هویتدادن به تماشاگران تئاتر است. حضــور او در تئاتر ایــران، آگاهانه با انتخاب نوشــتارهای تئاتــری خوب، برای بالابــردنِ فرهنگ و آگاهیدادن به مردم، بسی پُربهاست. تئاتر متفکر به عمق وجود تماشاگر نفوذ میکند، اعتمادبهنفس او را بالا میبرد، شــاید روزهای بسیاری، صمیمانه در روح و روان او جای میگیرد و ایجاد ســؤال میکند و تماشاگر، با پیداکردن جواب ســؤالات، رضایت را عمیقــا در خود احســاس میکند و به نوعــی، خود، مــداوا میشــود. کار تحقیــق دکتــر جعفری درباره تئاتر «گروه هنر ملی» بیش از 12 ســال به طــول انجامید. در این ســالها، چه بســیار، بازیگران گروه هنر ملــی به ابدیت پیوســتند، اما اصالت این تحقیق، زحمات همه رفتگان را به جــای آورد، چراکه دکتر بــرای چنین تحقیق بزرگی، همیشــه با همه هنرمندان گــروه هنر ملی در تماس بود. کار ارزنده و تحقیق دکتر، بیش از 12 ســال، نهفقــط بیجهت نبود، بلکــه شایســتگی محقق را به اثبات میرســاند. باری، نوشــتههایی که از صداقــت برمیخیزند، در عمق وجود انسان، احساسی دستنیافتنی ایجــاد میکنند و کار نوشــتاری دکتر جعفری، دســتکمی از خاقیتهای کارگردانــی و دیگــر کارهــای هنری او نــدارد. من بســیار تماشــاگرها را دیدهام که در چنیــن نمایشهایی، با اشــتیاق، گویی، نمایــش را میبلعند و من احســاس خیلی خوبــی دارم؛ شاید احساس خوشــبختی که چنین انتخابهای نمایشی و خاقیتها، در خانه خود من اتفاق میافتد. من یقین دارم با دیدن مکرر اینگونه نمایشها، سایر هنرمندان هم، چهبسا به چرایی لذتبردن خود فکر میکنند و پیبردن به چراییهای بیشــتری، در پیشــبرد هویت انسان، نمیتواند بیتأثیر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.