دمیدن روحی تازه

Shargh - - ب -

دکتر جعفری از پس وظیفهاش که حاصل بیش از 12 سال رنج و کار و کوشــش بود، برآمده است و تصویری همهجانبه )پانوراما( و با توالی زمانی شایســته )کورنولوژیک( از یک گروه نمایشی مهم )گروه هنر ملی( در نیمه دهه 30 تا 50 شمسی را به عرصه ادبیات نمایشــی ایــران و عاقهمندان، نویســندگان و پژوهشــگران وادی نمایش ایران تقدیم کرده است.

تابلوی هفتم:

تولد پژوهشی بزرگ و ســترگ در عرصه هنرهای نمایشی ایران: تولــد تئاتر ایــران در گذر زمان 12، گــروه هنر ملی از آغــاز تا پایان 1357-1335 است. در این پژوهش، دکتر روحالله جعفری، بیش از صدها تابلو از این گروه به معرض نمایش میگذارد: از شــکلگیری گروه، آغــاز فعالیت، تنظیم اساســنامه، عضویــت، عرضه نمایش با وجود امکانات ناچیز و کمبود ســالنهای نمایشــی در آن دوران، عرضه نمایشهای تلویزیونی )پس از تأســیس نخســتین فرستنده تلویزیونی حبیب ثابت پاســال(، اجراهای نمایشــی در انجمنهای فرهنگی، تشــکیل کاسهای آموزشــی، شــرکت در فستیوالهای نمایشــی در ایران و خارج از ایران )بــرای اولینبار(، اجرای نمایش در شــهرهای مختلف ایــران، همکاری با گروههای نمایشــی دیگر، بیوگرافی اعضای گروه، نقطهنظرات آنــان در زمینههای مختلف و عاوه بر ذکر زوایای پنهان و آشکار این گروه نمایشی و مسائل اصلی و فرعی و حاشــیهای، حدود 700 صفحه ضمائــم تصویری اعم از عکس، عکسهایی از اجراهای صحنهای، بروشــور و... که خیلی از این تصاویر برای اولینبار اســت که بازنمایی میشود. درود فراوان به این پژوهشگر خستگیناپذیر و ناشر زحمتکش، اعظم کیانافراز 1- تاش: شماره یازدهم، تیر و مرداد 1347، صفحه 60. 2- صاحب انتشــارات افراز که به همت ایشــان، مجموعه تئاتر ایــران در گذر زمان که با جــادوی صحنه )زندگــی و آثار عزتالله انتظامی( به کوشش او آغاز شد و تا کتاب شماره 12 از این مجموعه، یعنی گروه هنر ملی از آغاز تا پایان ‪-1357 1335‬با کار و کوشــش دکتر روحالله جعفری ادامه پیدا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.