نسخه ۴ مرحلهای برای سوریه

Shargh - - جهان -

دولــت آمریــکا در ادامــه مداخلههــای خود در ســوریه یک ســناریوی چهارمرحلــهای بــرای ســوریه تدوین کــرده کــه امیدوار اســت روســیه را هم با خود همراه کند. به گــزارش ایســنا، خبرگزاری آسوشــیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی مسئول که خواست نامش فاش نشود، گزارش داد مرحله اول شامل نابودی داعش میشود؛ یعنی اعزام نیروهای آمریکا به سوریه تنها برای نابودی داعش اســت، چراکه بنا بر گــزارش خبرگزاری اینترفاکس روســیه، واشــنگتن تأکید کــرده که قصد نــدارد بــرای براندازی بشــار اسد، رئیسجمهوری ســوریه، نیرو به ســوریه اعزام کند. مرحله دوم بر لزوم برقراری ثبات در سوریه تمرکز دارد که در جریان آن واشنگتن قصد دارد توافقنامههــای آتشبــس را بیــن دولــت و گروههای شورشــی و مخالــف امضــا کنــد. همچنیــن صحبتهایــی از ایجــاد «مناطــق امــن موقت» مطرح اســت که باید مقامات نظام ســوریه در ایجاد این مناطق مشارکت کنند. در این حالت ممکن اســت جنگندههــای آمریکا و همپیمانانش بــر فراز این مناطق، بدون خطر برخورد با نیروی هوایی سوریه پرواز کنند. آمریکا تمایل دارد مقامات محلــی روی کار بیایند؛ در مناطق سنینشــین اوضاع از سوی شــخصیتهای ســنی و در مناطق کُردنشــین اوضاع از ســوی کردها اداره شــود. در این دوره باید کشور ســوریه نیز بهواســطه یــک دولت موقت اداره شــود. در مرحله سوم که شامل دوره انتقالی یا گذار است، بشــار اســد باید طبق طرح آمریکا داوطلبانه از قدرت کنارهگیری کند و در صورت مخالفت با این مســئله و امتناع از رفتنش باید از مشارکت در انتخابات او را منع کــرد یا از طریق تهدید او به تحت پیگرد قراردادنش به اتهــام ارتکاب جرائــم جنگی او را کنار گذاشــت. واشــنگتن معتقد است اســد احتمالا با ترک قدرت و خروج از کشــور به مقصد روســیه یا ایــران در صــورت تضمین تحت پیگرد قرارنگرفتنــش موافقت کند، اما کاخ ســفید بعید نمیداند بشار اسد از سوی دشمنانش کشته شود! آسوشــیتدپرس گــزارش داد رکس تیلرســون، وزیر خارجــه آمریکا، در جریان ســفرش به مسکو به همتای روس خود تأکید کرد که کشــورش رفتــن داوطلبانــه اســد را ترجیح میدهد، امــا مرحله چهارم مربوط به اوضاع ســوریه بعد از پایان دوره انتقالــی اســت. در اینجــا صحبت از حضــور نظامی روســیه در داخل سوریه مطرح است. آمریکا باوجود اختلاف با روســیه به همکاری با آن معتقد است. به منظور توقف جنگ در ســوریه این همکاری مهم است و دلیــل آن نیز تأثیر زیاد روســیه در ســوریه اســت. برای ترغیب روسیه به همــکاری در اجــرای این طرح آمریکایــی، واشــنگتن بــه مســکو پیشنهاد باقیماندن دو پایگاه روسی؛ یعنی پایــگاه دریایی در طرطوس و پایگاه هوایی در حمیمیم ســوریه را میدهــد، اما نکته قابــل توجه این اســت که چطور ممکن است چنین تضمینهایــی را باوجــود پیچیدگی مســئله و عدم اطلاع از قدرتهایی کــه در آینــده در ســوریه روی کار خواهند بود، داد. دیمیتری پسکوف، ســخنگوی کرملیــن، پیشتر درباره مطرحشــدن طرح مذکور در جریان سفر تیلرســون به مسکو و دادن آن به ولادیمیــر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، صحبت کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.