این یک خرس است

Shargh - - روزنامه - عکس : PA

بریتانیا در حال آمادهشدن برای انتخابات زودهنگام سراســری است. نخستوزیر از این شــهر به آن شــهر میرود و در جمع هوادارانــش حاضر میشــود و برای آنها از آینــده میگوید و از بهترشــدن اوضاع بریتانیــا. خانــم «مــی» تــاش میکند خیال موافقــان برگزیــت را راحت کند و تضمین بدهــد این آرزو بــرآورده خواهد شــد؛ اما رهبر حزب مخالف، یعنی همین آقای جرمــی کوربین ترجیــح میدهد از همنشینی با کودکان لذت ببرد و برای آنها قصه بخواند. جرمــی کوربین، رهبر حزب کارگر، باید برای اعاده حیثیت حزب کارگر تاش کند؛ اما فعا مشــغول روایت قصه آقاخرسه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.