کنار روحانی میمانیم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: ســمینار آموزشــی و توجیهی مدیران و عوامــل اجرائــی ســتادهای انتخاباتــی ائتــلاف اصلاحطلبان صبح روز گذشــته با ســخنرانی مرتضی حاجــی، رئیس ســتاد انتخابــات تهــران، عبدالواحد موسویلاری و الهه کولایی برگزار شد....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.