ماجرای برکناری میرزاده

Shargh - - صفحه اول - محمدرضا عباسیفرد*

بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره اســطوره بــزرگ جهاد و اجتهــاد، مرحــوم آیــتالله هاشمیرفســنجانی، دانشــگاه آزاد بهعنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان، یکــی از یادگارهای پرخیروبرکت و ماندگار مرحوم آیتالله هاشمیرفســنجانی است. این دانشــگاه نه دولتی اســت و نه شخصی، بلکه متعلق به عموم مردم اســت. این دانشــگاه که از بدو تأســیس فراز و فرودهاي فراوانی را طی کرده، با اشراف هیئت مؤسس و به وسیله هیئت امنا اداره میشود و ریاســت عالیه آن با معرفی هیئت امنا و با رأی شــورایعالی انقلاب فرهنگی این مجموعه را مدیریت ميکند بــه رتقوفتق امور آن میپردازد. جناب آقای دکتر میرزاده که هم یک چهره برجسته و ممتاز علمی است و هم کولهبار سنگینی از تجربه و مدیریت را دارد، با نظر و تشخیص مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی و اکثریت اعضای هیئت امنا ابتدا به سرپرستی و سپس ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخــاب شــدند و در نهایت هماهنگــی با هیئت مؤسس و هیئت امنا، آن دانشگاه را در مدت تصدی اداره کردنــد و خدمات شــایانی خصوصا در جهت ارتقای کیفیت و تقویت بنیه علمی آن انجام دادهاند. بعد از ارتحال مرحوم آیتالله هاشمیرفســنجانی جنــاب آقای دکتر ولایتی که ایشــان هــم از ذخایر پرافتخار و از چهرههای علمی کشور هستند از ناحیه مقام معظم رهبری منصوب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.