نامزدها قول دهند نگاهشان به ملت است نه بیرون از مرزها

Shargh - - صفحه اول -

پایگاه اطلاعرسانی مقام معظم رهبری: در عید پرشکوه مبعث پیامبــر خاتم حضرت محمــد مصطفی)ص(، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام، قشرهای مختلف مردم و ســفیران کشورهای اسلامی، بعثت را برنامهای نورانی، جاودانه و تحولآفرین...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.