سیدحسن خمینی: انتخابات شوراها در رياستجمهوری گم نشود

Shargh - - سیاست -

جماران: حجتالاســلام سيدحســن خمينی در دیدار با رئيس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت: نکتهاي که ما در جامعه دیدیم این است که همه میگفتند خرد جمعی از فردی بهتر است. مسئولان و نهادها هرچقدر هم دلسوز باشــند، خود مردم مشــکلات و راهحلها را بهتر میفهمنــد. اما با وجود اینکــه این حرف را همه میگفتيــم و میگفتند، ایمان به این جمله نبود و تصور میکردیم شــوراها نمیتواند موفق باشد. امروز تجربه «شوراها» تجربه بسيار موفقی است.

یادگار امام ادامه داد: قطعا اگر شوراها نبودند، امکان تخصيص ایــن ميزان اعتبار هــم نبود. ما امــروز تحولات بزرگی را در شــهرها میبينيم که مدیــون عملکرد شوراهاســت. اما اشــکالات را همواره باید دید و اصلاح کرد. شــوراها ایمان به این گزاره را که «کار مردم را به خودشان بسپاریم» فراهم کرد.

سيدحســن خمينــی گفت: معمولا تا کســی تصدی پيدا میکند، احساس نوعی مالکيت نسبت به مسئله و نوعی قيموميت نسبت به جامعه پيدا میکند درحالیکه خــود مردم بهتر میدانند باید چه کســی را انتخاب کنند. خــود انتخابات چون افــراد باید رأی مردم را بگيرند، عاملی اســت که تلاش بيشتری کنند.

او تأکيــد کرد: من فکر میکنــم در جامعه مدرن و بدون مشــکلی که ما در آینده بــرای خود تصویر میکنيــم، هرچه بيشــتر باید نقش شــوراها پررنگ شود. هرچه ما بتوانيم تمرکز را از مرکزیت کم کنيم و حــوزه اختيارات را به شــوراها بدهيــم، از جهت توســعه سياســی، اقتصــادی و فرهنگــی موفقتر هســتيم. باید باور کنيم که هيچ کدام ما دلسوزتر از خود مردم نيستيم. هيچ کدام ما تواناتر از مجموعه جامعه برای حل مشــکلات خودش نيســتيم. تمام کشورهای پيشــرفته کشورهایی هستند که شوراها و شهرداریها در آنها نقش پررنگتری دارند.

یادگار امام در پایان گفت: در شــهرهای بزرگ، انتخابــات شــوراها نبایــد در فضــای انتخابات ریاستجمهوری گم شــود و رسانهها و صاحبان فکر، قلم و ســخن بایــد مردم را نســبت به این موضوع حســاس نگه دارند و مردم نسبت به این امــر که از افتخارات جمهوری اســلامی شــده با حساسيت بيشتر برخورد کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.