مصباحیزدي: انتخاب غيراصلح مخالف عقل است

Shargh - - سیاست -

انتخاب: آیتالله مصباحیزدی، رئيس مؤسسه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمينــی )ره(، در سیوسومين نشســت انجمن فارغالتحصيلان این مؤسســه با موضوع «انتخاب اصلح: شاخصها، مراتــب و اولویتهــا»، اظهــار کــرد: در صورت انتخاب غيراصلــح، هم مخالــف مقتضای عقل عمل کردهایم، هم ســبب بهرهنبردن )و چهبســا ضرر به( خود شدهایم و هم اگر بهواسطه انتخاب ما دیگران ضرر کنند، مسئوليم. هم قریحه عقلایی و هم دليل عقلی ایجاب میکند بهترین را انتخاب کنيــم، چراکه در غيــر این صــورت ضررهایی به خــود و جامعه و دینمان میزنيــم؛ البته حتی در آنجایــی که بــه اصلح رأی میدهيــم، نمیتوان صد درصد نتيجه دلخواه را انتظار داشت، چراکه شــاید اشتباه کنيم؛ شاید آن فرد بعدها تغيير رویه دهد یا شــاید اکثریت مردم فرد دیگری را انتخاب کننــد. مصباحیزدی ادامــه داد: بودهاند فقيهانی که در فقه بســيار متبحــر بودهاند؛ امــا بهخاطر عدم شناخت جامعه و دشــمن و سادهلوحی، به وسيلهای در دست دشــمنان اسلام تبدیل شدند. پس این ســه ملاک یعنی شــناخت دین، مدیریت و شــناخت دشــمن، مهمترین ملاکها برای فرد اصلح در نظام اسلامی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.