در همکاینشا سر ت ادرهاوی انت حخاابانتییائتلافحط تأ ماصلایملبااننيکیدمشد:

Shargh - - سیاست -

ســمينار آموزشــی و توجيهی مدیران و عوامل اجرائی ســتادهای انتخاباتی ائتــلاف اصلاحطلبان صبح روز گذشته با سخنرانی مرتضی حاجی، رئيس ســتاد انتخابات تهران، عبدالواحد موســویلاری و الهه کولایی برگزار شــد. لزوم حمایــت از روحانی در انتخابات ریاســتجمهوری یکــی از موضوعات مورد تأکيد ســخنرانان این مراسم بود. حمایتی که البته نقدهایی را هم در خود مســتتر داشت. علاوه بــر انتخابات ریاســتجمهوری، ســخنرانان درباره انتخابات شــوراهای شهر و روســتا هم تأکيد کردند که با وجود ثبتنام 800 نفری در این انتخابات تنها 21 نفــر باید انتخاب شــوند و همه از این فهرســت حمایت کنند.

مقابله با كسانی كه میخواهند انتخابات كمشور داشته باشيم

بــه گــزارش ایلنــا، موســویلاری، نایبرئيس شــورایعالی سياســتگذاری اصلاحطلبان گفت: تلقی من این اســت که مجموعهای کــه در اختيار جریان رقيب اســت از جمله رســانهها، قصد دارند انتخابات کمرنگ و کمشــور باشد. آنها میخواهند انتخابات به دور دوم کشيده شود و آنگاه وارد ميدان عمل شــوند. مردم باید پای صندوقهای رأی بيایند. اگر ســال 92 قهر مردم ادامه داشــت کشور به کجا میرســيد؟ فضای امنيتی ادامه پيــدا میکرد و راه توسعه و پيشرفت جامعه بسته میشد.

موســویلاری با بيان اینکه معجزه حضور مردم باعث شــد این فضا شکســته شــود، یادآور شد: ما قصد نداریم بگویيم دولتی بر ســر کار آمد که همه موانع برداشــته شــد. نه چنين نيســت؛ امــا امروز تحریم برداشــته شــده و فضا قابل تحملتر شــده، امروز رئيسجمهور ما در صحن ســازمان ملل برای صندلیهای خالی سخنرانی نمیکند.

او تأکيد کرد: امثال زنجانیها آمدند تحت عنوان دورزدن تحریمها ســرمایه کشــور را بــه باد دادند. امــروز از رأیــی که دادیم پشــيمان نيســتيم. امروز میگویند چهار سال دوم آواربرداری باید آغاز شود. در گام ســوم باید به این نکته توجه کنيم؛ با کسانی که میخواهند انتخابات کمشــور داشته باشيم باید مقابله کنيم.

بر انتخاب روحانی پافشاری میكنيم

او ادامــه داد: بایــد به مــردم بگویيــم نيامدن پــای صندوقهــای رأی چــه عواقبــی دارد. در ریاســتجمهوری مشــکلی نداریــم. بــا توجه به گلههایی که داریم خود من از شما بيشتر گلهمندم؛ ولــی در شــورایعالی سياســتگذاری از روحانی حمایت کردیم و پشيمان نيســتيم اما این به معنی چکسفيددادن به روحانی نيست و بهموقع هم نقد میکنيم، اما بر انتخاب او پافشاری میکنيم.

پاکدستی بايد مبنای كار شورا باشد

او گفت: در شــوراها مســئله چيز دیگری است؛ این شکل اداره شهر تهران درست نيست. تهران یک

نمونه است؛ ما در کلانشهرهای دیگر هم این مشکل را داریــم، ما نيــاز به یک مدیریت تــازه با تخصص داریم. شــورایعالی سياســتگذاری اصلاحطلبان نامزدهایی را به مردم معرفی میکند که در مدیریت شهری حرفی برای گفتن داشته باشند.

او تأکيد کرد: مسئله پاکدســتی باید مبنای کار جریان باشــد، کارهای بســياری انجام شده است، 800 نفــر از داوطلبين شــوراها علاقهمند هســتند کــه در ليســت اصلاحطلبان قرار بگيرنــد که باید به 21 نفر برســد. این مســير با وسواس و دقت در حال پيگيری اســت، شــورایعالی سياستگذاری اصلاحطلبــان با دقــت و اجماع بــه تصميمات میرســد، اگر نظر بخشی تأمين نشــود گله نکنيد تصميم بر جمع است.

موســویلاری افزود: ليســت 21 نفره که بســته شود،0 حدود 770نفر خارج میشوند اما گله نکنيد، باید با خردورزی گام برداشــت. تمامی نامزدها باید از ليســت 21 نفره حمایت کنند، چندليستی در شأن جریــان اصلاحات نيســت. باید با منطق ســال 92 به ســرانجام برسيم. شــاید امروز عدهای بگویند در

مجلس هم ليستی ارائه شد اما افراد غيرليست کار کردند، باید دید در چه شــرایطی ليســت بسته شد، آن روز هم نخواســتيم چندليســتی داشته باشيم و پشــيمان هم نيســتيم. امروز باید انتخابات پرشور و حمایت از نامزدهای هر دو انتخابات ضرورت اوليه ما باشــد که نتيجه خوبی حاصل شود. اميدوارم 29 اردیبهشت از عملکرد خودمان راضی باشيم.

كار راحتی پيشرو نداريم

همچنين مرتضی حاجی رئيس ســتاد انتخابات اســتان تهران در این همایش گفــت: کار ما و مردم فقط بــه زمان انتخابات ختم نمیشــود. قبل از آن بایــد به این یقين برســيم که فرد امانتدار اســت. مــا صيغه برادرخواندگی با کســی نداریم و اگر فرد خــلاف قول و قرار خود و خــلاف اصل امانتداری عمل کند، رأی خود را پس میگيریم.

حاجی با اشــاره به انتخابات پيشرو، گفت: باید بدانيم که کار راحتی در پيشرو نداریم. نباید در باد پيروزی مجلــس بمانيم چراکه آن موفقيتی بود که در شرایط خاص به وجود آمد.

رئيس ستاد انتخاباتی روحانی در تهران با تأکيد بر لزوم جدیگرفتــن کارزار انتخاباتی گفت: هر فرد یک ســتاد است. این بدان معنی است که به نظرات مردم اهميــت میدهيم. ما خــود را نباید از مردم بالاتر بدانيم. هر شــخص که اســتعداد و خلاقيت داشته باشد باید به او ميدان داده شود.

قانون بهعنوان خط قرمز اصلاحطلبان

او از قانون بهعنــوان خط قرمز اصلاحطلبان در فعاليتهــای انتخاباتــی یاد کرد و گفــت: نباید به بهانه رســيدن به پيروزی قانون را زیــر پا بگذاریم. رفتار جوانمردانه بسيار مهم است و رفتار اجتماعی ما باید الگو باشد.

او یــادآور شــد: در آن زمان آقــای خاتمی تأکيد میکــرد اگر رقيــب کار خــلاف قانون انجــام داد مــا مقابله به مثــل نکنيم، رفتــار اجتماعی ما باید براســاس قانون باشد. ما باید فضا را باز بگذاریم، به جوانان بها بدهيم، قانون را رعایت کنيم.

رئيس ســتاد انتخاباتی روحانــی تأکيد کرد: دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاستجمهوری هر کدام جایگاه خودشــان را دارنــد و نباید کثرت نامزدهای انتخاباتی در شوراها باعث شود انتخابات ریاســتجمهوری در ســایه قرار بگيرد و حتما باید نگاه ویژهای برای انتخابات ریاستجمهوری داشته باشيم.

با خانه نشينی زنان توسعه صورت نمیگيرد

الهه کولایی، معاون امور زنان ســتاد روحانی در تهــران هم در این جمع با بيان اینکه زنان هميشــه در انتخابــات حضور پرشــور و پررنگی داشــتهاند، گفت: ما شاهد هســتيم که در این دوره از انتخابات از ســطح کميته زنان خــارج و وارد جریانســازی جنسيتی شدیم، جداســازی جنسيتی روش موفقی در راه توســعه نيســت. ما ســتاد زنان را براساس برنامههای شورایعالی سياستگذاری شکل دادیم. با خانهنشينی زنان توسعه صورت نمیگيرد.

او افــزود: بســياری از نيازهای زنان دیده نشــده اســت، ما به اندازه انگشــتهای یک دســت برای شــورای شــهر از زنان بهره نگرفتهایم، ما خواستار این هســتيم کــه این حق دیــده شــود. در پارلمان ترکيه شاهد بودیم که نمایندگان زن حزب عدالت و توسعه افزایش پيدا کرد. جستوجو کردیم متوجه شدیم که زنان گفتند انتخابات را ترک میکنند و این کار جواب داد.

کولایی بيــان کرد: ما باید بتوانيم خواســتههای مردم را برای حضور در پای صندوقهای رأی مطرح کنيــم. هدف باید انتخابات پرشــور باشــد و حضور زنان گواه این امر خواهد بود. نامزدی زنان، ســرمایه اجتماعی اســت که در ليســت قرار خواهند گرفت. در حوزههای مدیریت شهری جای زنان خالی است که جامعه هزینه آن را میدهد. ما باید این ضرورت را ایجــاد کنيم کــه زنان در حوزه مدیریت شــهری حضور پيدا کنند. زنان باید برای پيشــبرد برنامههای اصلاحات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.