كارشناساخنیدراگفلت وبگاو با في«شرق»،«قدرت تخر 3 » بر 500هيزباياررانهمیبرالبریياررادرسييكردند

همسويي قاليباف و رئيسي در افزايش يارانه نقدي به 136هزارو500 تومان/ مردم براي انفجار قيمتها آماده باشند

Shargh - - اقتصاد -

شکوفه حبیبزاده: وعــدهدادن، هزینهاي ندارد. راحت ميتوان مدعي چیزي شد که امکان تحققش یا اصولا وجود ندارد یا بهاي آن سنگین است. نیازي هم نیست به این فکر کرد آیا مردمي که زجر فشــار مالي ناشي از افزایش حاملهاي انرژي را به ســبب اجراي نادرست قانون هدفمندي یارانهها کشیدهاند، اکنون ميدانند چه مصیبتي در انتظارشــان است، یا نه. بدون درنظرگرفتن آگاهــي مردم و صرفا بر پایه جمــعآوري رأي، اکنون از بین شش کاندیداي ریاستجمهوري، ابراهیم رئیسي و محمدباقر قالیباف، دو نفر از این کاندیداها، وعده افزایش یارانههــاي نقدي تا ســهبرابر را دادهاند. از محاســبه سرانگشتي آنچه این دو نامزد ریاستجمهوري مدعي شــدهاند، با درنظرگرفتن یارانه 45هزارو 500توماني، به رقم ۱۳6هــزارو 500 تومان یارانه نقــدي براي هر فرد ميرسیم. این رقم با درنظرگرفتن جمعیت 75میلیوني کشــور، به ۱0هزارو ۲۳7میلیــارد و 500میلیون تومان در هــر ماه و ۱۲۲هــزار و 850میلیارد تومان در ســال ميرســد. این رقم در چهار ســال ریاستجمهوري هر قوه مجریه، به 4۹۱هزار و 400میلیارد تومان ميرســد؛ رقمي که تقریبا دو برابر بودجه کل کشــور خواهد بود. با این اوصاف محل ایجاد آن اصلا مشخص نیست و از ســوي دیگر با فرض اجرائيشدن آن، از آنجا که محل پرداخت یارانههاي نقــدي از محل هفت حامل انرژي )بنزین، گازوئیل، نفت ســفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق( قابل تأمین اســت، در نتیجه باید انتظار چندبرابرشدن قیمت حاملهاي انرژي را داشته باشیم که آثار مخرب آن بر تورم، معیشت، بيکاري، قاچاق و... بر کســي که اجراي فازهاي نخست اجراي هدفمندي یارانهها را با پوســت و اســتخوان لمس کرده، پوشیده نیســت. برخي از اقتصاددانــان ميگویند اینگونه بیان مسئله از سوي برخي کاندیداها توهین به شعور مردم محسوب ميشــود، اما این فقط کارشناسان نیستند که براي آگاهکــردن مردم پیشقدم شــدهاند، بلکه برخي مســئولان هم وارد عمل شدهاند. به گفته علي ربیعي، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي: «در جریان نامنویســی اخیر نامزدهای ریاســتجمهوری شاهد بودیم برخی افــراد از پرداخــت یارانــه ۲50 هزارتومانــی صحبت میکنند یا مدعی میشــوند میلیونها کارگر کار خود را از دست دادهاند؛ در حالی که به نظر میرسد گویندگان این حرفها معنای اعداد و رقم را نمیدانند و فراموش کردهاند در ایــن جامعه زمانی در پی گرانشــدن نرخ دلار و عبــور آن از مرز هزار تومان چه بر ســر کارگران آمد». این تنها واکنش به این اخبار نیست. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســلامی هم میگوید: «نباید به شــعور مــردم توهین کرد، اینکــه یارانهها را وســیله قرار دهیــم و به نوعی انتخابــات را به مزایده بگذاریــم، کار غلطی اســت». به گــزارش ایرنا، کاظم جلالی تأکید کرد: «بهتریــن حالت در صحنه انتخابات این است که کاندیداها برنامههای خود را اعلام کنند». او ادامه ميدهد: «دوران ســوپرمنبودن گذشت؛ اینکه افراد خودشــان را طــوری معرفی کنند که یکشــبه میتوانند مشکلات را حل کنند، گذشته است».

خلاصه کلام آنکه با سهبرابرشــدن یارانه نقدی هر فرد، باید منتظر انفجــار قیمتها مانند آنچه در دولت قبل رخ داد، باشــیم؛ همان انفجاری کــه تورم را از ۱0 درصد در ســال پایانی دولت اصلاحات به بیش از 45 درصد رســاند. انفجار قیمت دلار و سهبرابرشدن آن را هم نباید از یاد بــرد. مردم در حالت خوشبینانه بنزین لیتری حداقل سههزار تومان را هم لمس خواهند کرد. قبضهــای برق و گاز که هر مــاه دریافت میکنید هم خودتان حداقل ضرب در ســه کنید تا به انفجار قیمت در این بخش هم پی ببرید. مسکن که در شرایط فعلی دور از دسترس اغلب مردم بهویژه کمدرآمدها و اقشار آســیبپذیر اســت را خیلیخیلی بیشــتر دور از تصور بدانید. سکه را تصور کنید که در آخر دولت اصلاحات با مبلغ کمتر از صد هزار تومان به دولت احمدینژاد داده شــد و به مبلغ بیش از یک میلیــون تومان به روحانی تحویل داده شــد. تمام این افزایــش قیمتها تورم را که هماکنون به حدود هفت درصد رســیده با شــدت بیشــتری به اعداد دورقمی و شاید هم سهرقمی پرتاب میکند. این بخشی از ماجرای اقتصاد است که زیر فشار یارانه سهبرابرشده تخریب میشود. حسابوکتاب باقی تخریبها با خودتان.

وعدههايبياساسبهخاطرقدرتطلبي

حسین کمالي، وزیر کار دو دوره سازندگي در گفتوگو با «شرق» در واکنش به ادعــاي افزایش ســهبرابري یارانههاي نقدي از ســوي دو نفــر از کاندیــداي ریاســتجمهوري ميگوید: کســاني که قبلا پایههاي تخصیص حدود 4۲هزار میلیارد تومان در سال را براي پرداخت یارانه نقدي در نظر گرفتند، تنها هدیهاي که به مردم دادند، این بود که منابعي که باید صرف عمران و آباداني کشــور و دستیابي به توســعه و ایجاد اشتغال براي جوانان ميشد را برای جلب رضایت مردم مصرف کردند تا به مدیریت خود در جامعه ادامه دهند.

او بــا بیان اینکه ایــن اقدام نه دلســوزانه بود و نه در راســتاي منافع ملي، تصریح کرد: عوارض ناشــي از ایجادنکردن اشــتغال در نتیجه توزیع نادرست منابع، به همریختگي اوضــاع عمومي جامعه اســت. حال با ادعاي افزایش یارانههــاي نقدي، به جاي اینکه این منابع را صرف ایجاد اشــتغال کنند، تلاش ميکنند تا با وعده توزیع نقدي این منابع، براي خود رأی کسب کنند.

کمالي تصریح ميکند: اگر جامعه بهصورت علمي با ایــن وعدهها برخورد کند و وعدهها را مورد بررســي قرار دهد، خواهد دانســت که بسیاري از وعدههایي که از سوي کاندیداها مطرح ميشــود، اصولا قابل اجرا و عمل نیســت. امروز وعده ميدهنــد و بعدها خواهند گفت نتوانستیم!

وزیر کار دو دوره سازندگي با بیان اینکه منابع کشور محدود است، ميگوید: برخي کاندیداها بهدور از منافع ملي، صرفا بــه فکر قدرتطلبي خود بــوده و با دادن وعدههــاي توخالي و انجامنــدادن آن در زمان موعود، موجب ســرخوردگي مردم شده و سرمایه اجتماعي را که مشــخصه آن اعتماد عمومي است از بین ميبرند، زیرا ایــن اقدام صرفا با افزایش فشــار بر مردم و ایجاد تورم و افزایش قیمت آب و برق و انرژي میســر خواهد بود، اما چه عقلي این نسخه را تجویز ميکند؟

او بــا بیان اینکــه تزریق ایــن میزان یارانــه نقدي، ازهمگســیختگي را در پي خواهد داشت ميگوید: این اقدام موجب گراني بیش از حد و بياثرکردن نقدینگي در جامعــه خواهد بــود که ميتوانــد افزایش چندین برابــري قیمتها را در پي کاهــش ارزش پول ملي به دنبال داشته باشد.

بازگشت تورم2رقمي با افزایش یارانههاي نقدي

وحید شقاقيشهري، اقتصاددان در گفتوگو با «شرق» ميگوید: هدف از اجراي قانون هدفمندي یارانهها آن بود که قبل از اجراي آن، درآمدي بــراي دولت ایجاد شــود و در کنار آن، به جاي اینکه یارانه را به تولیدکننده بدهــد، آن را بیــن تولیدکننده براي ارتقــاي بهرهوري و مصرفکننــده بهصورت نقدي و غیرنقدي متناســب با میزان درآمد مردم تقسیم کند، اما در اجراي آن، تمام این هدف کنار گذاشــته شد و از دولت گذشته تاکنون چیزي حــدود ۲50 تــا ۲60 هزار میلیــارد تومــان یارانه نقدي پرداخــت شــد کــه ایــن عــدد ميتوانســت در حوزه ساختوساز و عمران براي توسعه به دولت کمك کند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. او با بیان اینکه دولت آینده باید هرچهســریعتر نظام خانوارهــا را تکمیل و جامعه هدف یارانهبگیر را مشــخص کند، ميگوید: آنچه برخي کاندیداها با عنوان افزایش ســهبرابري یارانههاي نقدي مطرح ميکنند، تنها با یك شــرط امکانپذیر اســت. آن شرط هم صرفا بر مبناي ساماندهي دهكهاي درآمدي خواهد بود، زیرا تا امروز به سبب تورم، ارزش یارانههاي نقدي 45هزارو500توماني، به کمتر از یكســوم رسیده است. شقاقيشهري ميگوید: تنها به شرط حذف پنج تا شــش دهك، امــکان افزایش یارانه نقدي تــا ۱00 هزار تومــان بین چهار تا پنج دهك درآمــدي وجود دارد. اگر نتوانیم دهكهاي درآمدي را به درستي شناسایي کنیم، پرداخت ارقامي که از ســوي کاندیداها بیان ميشود، در شــرایط کنوني به هیچ عنوان امکانپذیر نیســت. حتي دولت یازدهــم بارها اعلام کرد که بــا وضعیت کنوني درآمد کشــور، پرداخت همین 4۲ هزار میلیارد تومان در سال هم به سختي انجام ميشود. وي با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدي براي عموم مردم با عدالت سازگار نیســت، ميگوید: اگر حذف نیمــي از دهكها را در نظر نگیریم، در این صورت با شــرط حفظ قیمت حاملهاي انرژي دولت مجبور ميشــود از بانك مرکزي استقراض کند. در این صورت آثار تورمي تزریق نقدینگي به جامعه بســیار سرســامآور خواهد بود، زیرا این اقــدام حداقل موجب افزایش دو تا ســه درصدي تورم خواهد شد که تمام دســتاورد دولت را براي تكرقميکردن تورم از بین ميبرد و دوباره تورم حدود ۱6درصدي را شاهد خواهیم بــود. او ادامه ميدهد: حال اگر دولــت افزایش قیمت حاملهاي انرژي را مدنظر قرار دهد، این اقدام هم تورمزا خواهــد بود و قدرت خرید مــردم را کاهش ميدهد. در واقع دوري باطل دوباره شــکل ميگیــرد که با افزایش یارانه نقدي، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم ميشود. در نتیجه دوباره ارزش یارانه نقدي هرچقدر هم که بالا باشد، کاهش محسوسي پیدا خواهد کرد.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.