تعمیرات اساسی پارس جنوبی آغاز میشود

Shargh - - اقتصاد -

به گزارش روابــط عمومي شــرکت مجتمع گاز پــارس جنوبي، علمــدار بابایي سرپرســت عملیات شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبي بــا اعلام این خبر اظهــار کرد: طبــق برنامهریزي و تدابیر انجامشــده تعمیرات اساسي ســال ۹6 پالایشگاههاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبي از ۱۹ اردیبهشــت شــروع خواهد شد و تا قبل از رســیدن به فصل ســرما به پایان خواهد رســید. وی ادامه داد: حفظ تولید حداکثري مستمر و با شــرایط ایمن از اولویتهای ماست. توجه ویژه بــه بخش نگهداري و همچنین توجه به تعمیرات و بازرســي فني نیز از دیگر برنامههای ماست. کاهش بــازه زمانــي انجام تعمیــرات اساســي و در نتیجه افزایــش تولید و بهرهوري و کاهش مشعلســوزی با رعایت مســائل ایمنــي و زیســتمحیطي نیز در دســتور کار این شــرکت قــرار دارد. وی افزود: برای دستیابي به این مهم، از زمان پایان تعمیرات اساسي ســال گذشــته مجتمع و با همکاري کلیه واحدهاي ستادي و پالایشــگاهي همه پیشبینيها و اقدامات لازم از قبیــل تأمین بهموقع متریال و تجهیزات مورد نیاز صورت گرفته اســت. بابایــی تصریح کرد: مدت زمان تعمیرات اساســي در پالایشــگاههاي مجتمع بر اســاس برنامه کلي اولیه به ترتیب در پالایشــگاه اول ۱0 روز، پالایشــگاه ســوم ۱8 روز، پالایشگاه نهم ۳۹ روز، پالایشگاه ششــم ۳۳ روز، پالایشگاه چهارم 5 روز، پالایشــگاه دوم ۱8 روز، پالایشگاه پنجم ۲6.5 روز و پالایشــگاه هفتم ۲8 روز است که طبق برنامه زمانبندي تفصیلي انجام خواهد شــد. سرپرســت عملیات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي مهمترین کارهــا در زمینه تعمیرات اساســی امســال مجتمع گازی پــارس جنوبــی را مــواردي ماننــد تعویض ‪Low Temp. Sep‬ . ، رفــع نشــتي مبــدل برج احیا و نصب 8 عدد شیر ۲0 اینچ خط هدر MRU پالایشگاه اول، بازرســي داخلي تجهیزات و چندین مورد MR مربــوط به پالایشــگاه دوم، تعویض مولکولارســیو درایرهــا، تعویــض ‪Vapor line‬ مربوط به Regen- ‪erator Reboiler‬ ردیف هاي گازي ۱و ۲ با Stainless Steel ، انجام تعمیرات روي DSO، رفع نشتي خط ۲6 اینچ هدر بخار مربوط به پالایشگاه سوم اشاره کرد. وی ادامه داد: بازرسي تیپ فلر پالایشگاه چهارم؛ تعویض M.S. درایرهاي ردیفهاي گازي ۱و ۲، انجام تعمیرات ۲4 مورد KV و انجام تعمیرات پیشــگیرانه کمپرسور ‪Off Gas‬ مربوط به پالایشــگاه پنجم؛ بازرسي داخلي تجهیزات و رفع پانچهاي مربوط به پالایشــگاه ششم، بازرســي داخلي کامل تجهیزات مربوط به پالایشگاه هفتم و بازرســي کامل تجهیزات ردیف سوم گازي و بازرسي تجهیزات حیاتي ردیف چهارم گازي پالایشگاه نهم از دیگر برنامههای مهم تعمیرات اساسی امسال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.