بانک جهانی: ارتقای رتبه شاخص تجارت ایران در سال 2017

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا: بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد، شــاخص تجارت فرامرزی ایران در ســال ۲0۱7 بهبود یافته اســت. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایــی، بهبود شــاخص تجارت ایــران در آخرین گزارش بانک جهانی درباره بهبود فضای کسبوکار اعلام شــد کــه براســاس آن، ایران رونــد صادرات و واردات را بهبــود بخشــیده و گســترش خدمــات ارائهشده از طریق پنجره واحد را آسانتر کرده است. گــزارش بانک جهانی از بهبود فضای کســبوکار بر اساس ۱0 شــاخص کوچکتر بررسی شده است که یکی از آنها به شــاخص تجارت فرامرزی اختصاص دارد. تازهترین گزارش بانک جهانی درباره شــاخص عملکرد لجســتیک نیز نشــان میدهد رتبه ایران در این شــاخص بینالمللی ۲۳ پله صعود کرده است. این نخســتین باری اســت که روند نزولی رتبه ایران در رتبهبندی لجستیک کشــور متوقف شده و شاهد صعود درخورتوجهی در بهبود عملکرد لجســتیکی ایران هســتیم. با توجه به اینکه ایران در زیر شاخص کارایی فرایندهای ترخیص کالا مانند سرعت، سادگی و پیشبینیپذیربودن تشریفات اداری مثل فرایندهای گمرکی ۲۳ پله صعود داشته، میتواند نشاندهنده موفقیتآمیزبودن اجرای پنجره واحد تجاری باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.