خيالبافي 500 هزار ميلياردي

Shargh - - اقتصاد -

افزايش يارانه نقدي از جيب مردم خواهد بود

ابوذر نديمي، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با «شرق» با طرح اين پرســش كه بايد از همه طراحان افزايش يارانههاي نقدي پرســيد محل پرداخت يارانه كجاســت؟ ميگويد: اگر كانديداهايي كه افزايش يارانه را در شــعارهاي خود قرار دادهاند، به مردم راســت بگويند، محل پرداخت يارانه، جيب مردم است، زيرا بــا گرانكردن هفت حامل انــرژي )بنزين، گازوئيل، نفت ســفيد، نفت كــوره، گاز مايع، گاز طبيعــی و برق(، درآمدي را تحصيل ميكنيم و بعد ايــن درآمد بين مــردم توزيع ميشــود.او تصريح ميكند: اگر امروز 48هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه صرف ميشود و بنزين هزار تومــان اســت، بــا پرداخــت ســهبرابري اين يارانههاي نقدي، قيمت بنزين ســه هزار تومان ميشــود. بنابراين از آنجا كه قانون هدفمندي يارانههــا مبتني بــر بازتوزيع اســت و از محل ديگري ماننــد درآمدهاي حاصــل از ماليات و نفت تأمين نميشــود، فشــار بر مردم بيشــتر ميشــود. بهاينترتيب، علاوه بر افزايش قيمت حاملهاي انرژي، شاهد گرانشدن غيرمستقيم اقلام و خدمات ديگر هم خواهيم بود. بنابراين شــعاردادن درباره اينكه يارانهها را ســه برابر ميكنيم، به اين معناســت كه يا بايد يارانه چند دهك را حذف كنند، يا اينكه حاملهاي انرژي را گرانتــر كنند تا هزينــه مورد نياز تأمين شــود. درباره حذف يارانههــا تجربه حذف يارانههاي نقدي چنيــن روالي را تأييــد نميكند، علاوه بر اينكــه جرئــت ايــن حــذف، در هيچيــك از كانديداهاي رياســتجمهوري ديده نميشود. نديمي بــا بيان اينكه هر گرانــي در حاملهاي انرژي چند اثــر دارد، ميافزايد: نخســت آنكه فردي كه بهطور مستقيم با حاملهاي انرژي در ارتباط اســت چه در حوزه حملونقل و چه در حوزه كشــاورزي و صنعت، پول بيشــتري بايد پرداخت كند. دوم آنكــه، تمام خدمات و اقلام وابســته به حاملهاي انرژي گران خواهد شد. بهعنوان نمونه با تأثير بر حملونقل، كشاورزي و صنعت، هزينه تمامشده آنها افزايش يافته و بهتبع آن، با افزايش تورم، بار مالي بيشــتري بر مردم وارد ميشــود و معيشت آنها تحت تأثير قرار خواهد گرفت. او ادامه ميدهد: از تبعات ديگر اين اتفــاق بايد به افزايش تقاضاي درآمد در جامعــه هم اشــاره كرد. وقتي سرپرســت خانوار نميتواند هزينههاي تحميلي را پوشش دهــد، بهناچار بــراي كار جديد وارد بــازار كار خواهد شــد، اما در مقابل با فشــار بر توليد، از ســرمايهگذاري در ايــن حوزه كاســته شــده و اشــتغال كاهــش مييابد و شــاهد بــيكاري روزافزون خواهيــم بود.نديمي با بيان اينكه هر انــدازه توليد گرانتر شــود، قاچــاق واردات و واردات بيرويه توجيهپذير خواهد بود، تصريح ميكند: وقتــي قيمت تمامشــده كالا افزايش مييابد، واردكننــده كالاي قانوني و غيرقانوني، به خود اجازه واردات بيشــتر ميدهد. از طرف ديگر سرمايهگذاري در اين حوزه كاهش مييابد، زيرا وقتي قيمت بالا ميرود و با افزايش قاچاق، تقاضايي بــراي آن وجود ندارد، ســرمايهگذار، ســرمايه خود را از توليد بــه بخشهاي نامولد مانند دلالي و واســطهگري و انتقــال منابع به خارج از كشور سوق ميدهد. در چنين شرايطي فرصت و رانت براي عدهاي ايجاد ميشــود كه به فســاد بيشــتر ميانجامد.اين نماينده پيشين مجلــس ميافزايــد: بــا ايــن اقــدام، تقاضا و مطالبات مردم نيز افزايش مييابد، زيرا نقدينگي در جامعه بالا رفته كه خود محرك تقاضاست، اما سمتوسوي آن مشــخص نيست و ممكن است كالاي مصرفي را افزايش دهد كه خود به واردات و قاچــاق بيشــتر ميانجامــد. هرچه مطالبات افزون شــود، نياز به چاپ نقدينگي و انبســاط اقتصادي بيشتر ميشــود كه خود به تورم دامن ميزند. بنابرايــن عمق تخريبها از ناحيه افزايش يارانهها بســيار بالا خواهد بود و اين وعدهها به ضرر مردم تمام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.