محسن هاشمی، رئکیرباسچسی دبی شرکولم رانادیمرکزی کارگزاران

Shargh - - سیاست -

شورای مركزی حزب كارگزاران دوشنبهشب گذشته جلسهای تشكيل داد و طی آن دبيركل، رئيس شــورای مركزی و ســخنگوی حــزب با رأی اعضا انتخاب شدند. بهاينترتيب غلامحسين كرباسچی بهعنوان دبيركل و حسين مرعشــی بهعنوان ســخنگو مجدد در مقام خود ابقا شدند. در تحول جديد، محسن هاشمی بهعنوان رئيس شورای مركزی حزب برگزيده شد. همچنين فرزانه تركان بهعنوان منشــی اول و علی جمالی بهعنوان منشی دوم حزب كارگزاران سازندگی برگزيده شدند.

همچنين به گفته نمازی از اعضای شــورای مركزی حزب، در جلسه آتی دبيركل حزب كارگزاران، رئيس كميتههای حزب را به رئيس شورای مركزی پيشنهاد خواهد داد تا به رأی اعضای شورای مركزی گذاشته شده و انتخاب شوند.

كارگزاران از زمان تولد، يعنی آستانه انتخابات مجلس پنجم، به اين سو، با همان فهرســتی كه بهعنوان اعضای هيئت مؤســس ارائه كرد، تقريبا در همه فعاليتهای انتخاباتی ازجمله مجلس و رياســتجمهوری به ايفای نقش پرداخته اســت، با همان چنــد نفر. از اســحاق جهانگيری گرفته كه اكنون در كســوت معاوناولی دولت يازدهم به ايفای نقش میپردازد و به تازگی نامزد رياســتجمهوری دوره دوازدهم هم شده است تا غلامحسين كرباسچی، حسين مرعشی، محمدعلی نجفی، فائزه، محسن و علی هاشمی و البته مرحوم محسن نوربخش )رئيس كل بانک مركزی دولتهای رجايی، موسوی، هاشــمی و اصلاحات( و مصطفی هاشمیطبا كه حضور فيزيكی ندارد، اما نامش همچنان جزء مؤسســان به چشــم میخورد و او هم نامزد اين دوره از رقابتهای رياستجمهوری شده و عطاءلله مهاجرانی كه از سال ۸3 تاكنون خارج از كشور بهسر میبرد.

با آغاز به كار دولت يازدهم و حســن روحانــی، حزب كارگزاران تصميم گرفت تا علاوه بر آنكه بدنه اجتماعی خود را تقويت كند، دست به تغييراتی در ساختار تركيب شورای مركزی خود هم بزند.

در همين راســتا، چهرههای جديد به حزب اضافه شدند كه از آن جمله میتوان به حضور برخی از اعضای دفتر تحكيم وحدت هم اشــاره كرد. اين تحرک بهنوعی عبور از قائم به اشخاصبودن و رسيدن به بدنه اجتماعی در ساختار كارگزارن محســوب میشد؛ فرايندی كه آيتالله هاشمیرفسنجانی آن را به «احيا» تشبيه كرد.

كارگزاران ســال 94، برای اولينبار كنگرهای را برگزار و طی آن از اعضای دفاتر اســتانی خود رونمايی كرد. ســال 95 هم حزب بــار ديگر پيشكنگره و كنگــرهای را برگــزار كــرد و در نهايت هم با رأی اعضای شــورای مركزی رياست اين شورا را به محسن هاشمی واگذار كرد. تا قبل از انتخاب محسن، اســحاق جهانگيری در كســوت رياســت اين شورا حضور داشــت، اما چند مــاه قبل به دليل حضور در دولت از اين ســمت اســتعفا داد. اگرچه هنوز از اعضای شــورای مركزی محسوب میشود. محســن هاشمی فرزند ارشد مرحوم آيتالله هاشمی است و البته وصی پدر. محسن متولد آبان سال ٤0 در قم اســت. بخشــی از تحصيلات خود را در خارج از كشور سپری كرده و زمان رياستجمهوری پدرش، رياست بازرسی ويژه رئيسجمهور را برعهده داشــت و حدودا يک ســال آخر دوره رياســتجمهوری آيتالله هاشــمی بهعنوان رئيس دفتر او فعاليت كرده است.

محسن در زمان دولت اصلاحات بهعنوان رئيس هيئتمديره و مديرعامل شركت راهآهن شهری تهران و حومه )مترو( منصوب شد. مديريت او با دوره شهرداربودن كرباسچی، احمدینژاد و قاليباف همزمان بود. محسن در سال ۸9 از ســمت خود يعنی مديرعاملی اســتعفا میدهد و در ســال 91 هم از تركيب هيئتمديره كنار میرود. علت هم اختلافات دولت و شهرداری وقت بر ســر تأمين هزينههای حملونقل عمومی از جملــه مترو و واگنهای آن بوده اســت. محسن كه در تمام اين سالها به فعاليتهای فنی و مهندسی پرداخته بود، از ســال 92 تلاش كرد به حضور خود رنگ ديگری بدهد. برای همين هم برای انتخابات دوره چهارم شورای شهر تهران نامزد میشود. اما صلاحيت او تأييد نشد. او پس از كنارهگيری از فعاليتهايش در شهرداری و مترو تهران، به سمت معاون عمرانی دانشگاه آزاد منصوب شد.

محسن هاشمی شانس خود را برای انتخابات مجلس دهم هم امتحان كرد كــه آنجا هم با عــدم تأييد مواجه شــد. بااينحال اينبار توانســت در انتخابات شورای شــهر پنجم تأييد شود. محسن هاشمی هماكنون استاديار دانشگاه علوم و تحقيقات و معاون عمرانی دانشگاه آزاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.