برنامه مدون یا شعار انتخاباتی

Shargh - - سياست - علیمحمد نمازی*

یکــی از نیازهــای اساســی رأیدهنــدگان برای انتخاب خوب و گزینش فرد واجدالشــرایط، شناخت از کاندیداها و برنامههای آنهاســت. این شــناخت از چه راههایي است و نیاز به چه ابزارهایی دارد؟

الف- نیــاز به داشــتن معیــار اســت. معیارها عبارتانــد: از ۱-آگاهیداشــتن از نیازهای کشــور. ۲- شــناخت از: عملکرد گذشته کاندیداها و اعضای کابینه ۳- اطــاع از توانایی کاندیداهــا و همکاران آینده وی، حداقل معاون اول و وزرای کلیدی دولت او. ۴-دردستداشتن برنامه کاندیداها و تطبیق آن با احتیاجات کشــور و مردم. 5- تسلط کاندیدا و دولت او بهویژه وزیر خارجه به وضعیت منطقه و جهان و کانونهای بحرانی ۶- اطمینان به صداقت کاندیداها در معرفی خود و برنامههایشان.

کاهمان را قاضی کنیــم؛ چگونه یک رأیدهنده عادی و حتی افراد تحصیلکرده یا سیاسی میتوانند به پاســخ سؤالهای مذکور دســت یابند؟ واقعا چه باید کرد؟ پاســخ این اســت: به جــای هزینهکردن زیاد برای یافتن پاسخ ســؤالات مذکور باید به سراغ تجربیات اثباتشــده در کشورهای دموکراتیک رفت. ســازماندهی مردم و آرای آنهــا از ویژگیهای نظام دموکراتیک و از دلایل بســیار مهم انتخاب درســت رأیدهنــدگان اســت. این امر ممکن نیســت مگر با داشتن تشــکلهای سیاسی و در رأس همه، احزاب؛ به عبارتی احزاب ابزار اجرای دموکراسی هستند.

احزاب بر اساس نگاه، آرمان و اهداف مؤسسان، مرامنامه، اساســنامه و آییننامه تشــکیل ميشوند و شــروع بــه عضوگیــری، ســازماندهی، آموزش و کادرســازی خواهند کرد. با عنایت به اینکه شاهبیت وجودی نظامها عمران و آبادانی کشور و ایجاد رفاه و آســایش، معنویت و پیشــرفت برای مردم است، مهمترین موضوع ایجاد دولت بر اســاس خواســت و اراده ملت اســت. این احزاب هســتند که کاندیدا تربیت یا شناسایی میکنند، به کاندیدا کمک میکنند تا برنامــه موردنیاز را تهیه کنند و بــه رأیدهندگان ارائــه دهند. اعضا و مــردم با توجه به شــناخت و اطمینانــی که به احزاب دارند، بــه برنامه کاندیدای موردنظر رأی خواهنــد داد. البته انتخابها در همه زمانها به این ســادگی نیســت. امــا کمهزینهترین روشها، حق انتخاب داشتن مردم است. با توجه به مطالب پیش گفته به نظر نگارنده انتخاب درست از سوي مردم و با کمترین هزینه و عواقب برای کشور، بــدون وجود احــزاب و حاکمیت کارکــرد حزبی بر انتخابات چندان ممکن نیست.

ب- تفکیک حوزه اجرا از نظارت و دخالتنکردن در کار یکدیگــر ج- دخالتنکــردن دولــت در روند انتخابات د-داشــتن قانون و مقــرارت دموکراتیک و وجود تضمین برای اجرای صحیح آنها هـ- اطمینان مردم از برخورد با تخلفات.

*عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.