گفتو با موگوردبهرامدرب عپارسجايیيباره رد ده اصلا خصرلااحیستاگسترنرضحوطلبانی

Shargh - - سياست -

شــرق، فرزانه آئینی: چهار روزی میشود که نتایج اولیه بررسی صاحیتهای شوراهای شهر و روستا از ســوی هیئتهای اجرائی به داوطلبان حضور در این ماراتن انتخاباتی اعام شده است.

نتایــج ردصاحیتها به کام برخی خوش نیامد و هیئتهــای اجرائــی را متهم به سیاســیکاری کردند. نکته جالب در بحث اعتراضها این اســت که این برچســب اســتان به اســتان متفاوت است؛ مثا قافله جامانده از کاندیداتوری در شــورای شهر تهران هیئتهای اجرائــی را متهم به ردصاحیت اصولگرایــان میکننــد و میگوینــد اصاحطلبان در تافی حوادث ســال ۸۸ دســت به ردصاحیت گســترده اصولگرایان در سراســر کشور زدهاند و در بحث بررسی صاحیتها سلیقهای عمل کردهاند. آنها در حالی هیئتهای اجرائی را به سیاسیکاری بــه نفع اصاحطلبان متهــم میکنند که در برخی اســتانهای نتایج وارونه بــوده و خبرهای دیگری به گوش میرســد؛ مثــا اینکه گفته میشــود در خراســانرضوی ردصاحیــت اصاحطلبــان در انتخابات شورای شهر مشهد گستردهتر از انتخابات مجلس بوده اســت؛ آنطورکه محمدرضا حیدری، رئیس شورای اصاحطلبان خراسانرضوی، با تأیید این موضوع میگوید: ردصاحیت اصاحطلبان در انتخابات شورای شهر مشهد از سوی هیئت نظارت منتخب نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اســامی گســتردهتر از ردصاحیت هیئت نظارت شــورای نگهبان در انتخابات مجلس قبل اســت و اکثر ردصاحیتشــدگان افرادی هستند که عمر و جوانــی خود را در پیــروزی انقاب، دفاع مقدس و مدیریتهای اجرائی سپری کردند.

او بــا انتقاد از عملکرد هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر مشهد در گفتوگویش با ایلنا میافزاید: اینکه افرادی که به لحاظ پایگاه فکری و سیاسی در جبهه رقیب ما قرار دارنــد، مرجع تعیین صاحیت باشــند، با کدام عدالت و منطق ســازگار اســت؟ و این در حالی اســت که همه افراد ردصاحیتشده به وســیله معتمدان مــردم در هیئــت اجرائی، در چارچوب قانون تأیید صاحیت شده بودند.

ایــن چندمیــن بــاری اســت کــه نام اســتان خراســانرضوی و به طور مشخص شهر مشهد به دلیــل تفاوت فاحش امور سیاســی- اجتماعیاش با دیگر شــهرها و استانهای کشور خبری میشود. یک روز بحث لغو کنسرتهاســت و روز دیگر خبر ممانعت از ســخنرانی مدعوین دانشــگاهی. اینکه این عزم و تأکید مدیران اســتانی بر چه چیزی است و چــرا میخواهنــد مشــهد و در مرزهایی بزرگتر اســتان خراســانرضوی را به تافتهای جدابافته در میان کشــور بــدل کنند، موضوعی مفصــل و قابل شرح و بســط اســت؛ اما آنچه در نگاه اجمالی به این تفاوتها برداشت میشود، متفاوتبودن جنس مدیران اســتانی خراســانرضوی اســت از ترکیب مجمع نمایندگان آن گرفته تا اعضای شــورای شهر و شــهرداری و معاونان آن. خراســانرضوی و به طور مشخصتر مشهد در حصار چهرههای وابسته به جبهه پایداری محدود شــده و ســایه این طیف سیاسی بر سر مشهد آنچنان گسترده و غلیظ است کــه مانع از احیا و تغییر ترکیب آن میشــود. انگار مدیران صاحب قدرت اجرائی و ســکاندار مباحث شــهری مشــهد در تاش هســتند ترکیــب فعلی مدیریت مشهد را به نفع خود حفظ کنند؛ حتی اگر به سیاسیکاری متهم شوند.

در همین راستا در گفتوگویی با بهرام پارسایی، عضو هیئــت مرکزی نظارت بــر انتخابات پنجمین دوره شــوراهای شهر و روســتا، علت تفاوت نتایج بحث بررسی صاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا را با اکثر اســتانها و شهرهای کشور بررسی کردیــم. او میگوید که ابــراز نگرانیهایی که به ما رســیده، قابل بررسی اســت و ما به جد پیگیر آنها هستیم. مشــروح گفتوگوی اجمالی ما با نماینده شیراز در مجلس به شرح زیر است.

با توجه به اعتراضها بحثــی که الان مطرح میشــود، چگونگی انتخــاب هیئتهای نظارت در اســتانها و شهرستانهاست؛ مثلا با توجه به خروجی بررســی صلاحیتها در خراسانرضوی آنطور به نظر میرســد که ردصلاحیت گسترده اصلاحطلبان در این اســتان بــه خاطر ترکیب سیاســی نمایندگان آن اســتان است، میتوانید دراینباره به ما توضیح دهید؟

تعیین نمایندگان هیئتهای نظارت اســتانها به پیشــنهاد مجمع نمایندگان آن مجمع در مجلس به هیئت مرکزی نظارت اســت. خب ترکیب نمایندگان خراســانرضوی مشخص است و براســاساین هم ترکیب هیئت نظارت اســتان هم مشخص است؛ اما دربــاره شهرســتانها اعضای هیئتهــای نظارت از بین افراد بومی که به هیئت مرکزی نظارت پیشــنهاد میشــوند، انتخاب میشــوند و ما احکامشان را در هیئت مرکــزی نظارت صادر کردهایم. روند بررســی صاحیتها هم به این ترتیب اســت که هیئتهای اجرائی گــزارش خود را به هیئتهای نظارتی ارجاع میدهند؛ اما برای جلوگیری از برخورد ســلیقهای با داوطلبان تدبیری اتخاذ کردهایم و آن ارائه شــکایات بــه مراجع بالاتر اســت؛ مثا الان که گــزارش اولیه بررسی صاحیتها منتشر شده، آنهایی که ]از بخش[ داوطلب هســتند و اعتراض دارند باید اعتراضشان را به هیئت اجرائی شهرســتان ارائه کنند، اگر باز هم رد شــد، به شــهر و سپس به اســتان اعام کند و در نهایت هم اگر اعتراضشــان پابرجا بــود، میتوانند اعتراضشان را به هیئت مرکزی ارائه کنند.

هیئت اجرائی اســتان خراســانرضوی چه کسانی هستند؟

آقایان حسین مقصودی، نماینده سبزوار، محمد دهقانینقنــدر، نماینــده طرقبه و حمیــد گرمابی، نماینده نیشابور، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورهای شهر و روستا در خراسانرضوی هستند.

در خبرهایــی کــه پــس از اتمــام مرحله اول بررســی صلاحیــت داوطلبان شــوراهای شــهر و روستا منتشــر شــده، جمعی به نتیجه ردصلاحیتهــا اعتــراض کردهاند، بخشــی از ایــن اعتراضها که قطعا طبیعی اســت و حق داوطلبان؛ امــا برخی انتقادات جدی و فراگیرتر اســت؛ مثل خبرهایی که دربــاره ردصلاحیت گســترده چهرههای اصلاحطلب در خراســان رضوی به گوش میرســد و میگویند گستردگی ایــن ردصلاحیتها حتــی از ردصلاحیتها در انتخابات مجلس هم بیشــتر بوده اســت، این اعتراضها به شــما بهعنوان هیئت مرکزی ارائه شده و به آن ورود کردهاید؟

هنوز آمار دقیقی از رد صاحیتهای اســتانها به مــا ارائه نشــده و هرچه به ما ارائه شــده گزارشهای غیررسمی بوده است. بههمیندلیل هم ما طبق قانون به داوطلبان یک هفته مهلت برای اعتراض دادهایم تا بحث شکایاتشان را در شهرها پیگیری و به استانهای مربوطه ارســال کنند. ما منتظریم هیئتهای اســتانی نظراتشــان را درباره رد صاحیتها اعــام کنند، اگر رد صاحیت افراد تصحیح شــد و داوطلب شــکایتی نداشــت که هیچ؛ اما اگر اعتــراض داوطلبی به نتایج احراز صاحیتش همچنان باقــی بود ما تدبیری اتخاذ کردهایم که در همان روز گزارشــش از هیئت اســتانی به هیئت اجرائی ارجاع داده شــود و ما در تهران و در هیئــت اجرائی درباره اعتراض و بحث رد صاحیت آن داوطلب مشــخص تصمیمگیری کنیم، تا خدای نکرده حقی بهخاطر گذشــت فرصت اعتراضها ضایع نشود و سرنوشت افراد مشمول زمان قانونی و روند زمانگیر اداری نشود.

علت تفاوت فاحش جنــس رد صلاحیتها در خراســان رضوی با دیگر اســتانها را در چه میدانید؟

فعــا نمیخواهــم وارد مصادیــق و تفاوتها بشــوم؛ اما آنچه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شــهر و روستا بر آن تأکید میکند، رعایت مُــرّ قانون و جلوگیری از تضییــع حقوق داوطلبان است، چراکه بررسی صاحیت در شوراهای شهر و روســتا براساس بندهای مشخصی از قانون است و ماک مصادیق بندهای ۲۶ و ۲9 قانون شوراهاست؛ بههمیندلیل ما قطعا مانع برخوردهای ســلیقهای خواهیم شد.

بهجز رد صلاحیت گســترده اصلاحطلبان در خراســان رضوی، مورد مشــابه دیگری به شما بهعنوان هیئــت مرکزی نظارت بــر انتخابات شوراهای شهر و روستا گزارش شده است؟

گزارش رســمی نه، اما شــنیدهها و گزارشهای غیررســمی از رد صاحیت گسترده اصاحطلبان در اصفهان، آذربایجان شــرقی و تا حدودی آذربایجان غربی حکایت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.