سپاه به وظایفش عمل كرده

Shargh - - سياست -

فارس: حجتالاسام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در ســپاه درباره کارنامه سپاه در راستای رسالت و وظیفــه اصلی خود در چهار دهه گذشــته، تصریح کرد: با اطمینان میگویم سپاه به رسالت و مأموریتش در عرصههای گوناگون عمل کرده اســت. من از سال ۶0 تاکنون به جز چند ســالی که در سازمان تبلیغات اســامی بودهام، در مســئولیتهای کلیدی همچون ســازمان حفاظت اطاعات و ۱۲ ســال هــم افتخار نمایندگــی ولیفقیه در ســپاه را دارم و با همه وجود معتقدم سپاه مهمترین نقش را در پاسداری از انقاب اسامی و دستاوردهای آن و تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا را داشــته است. او تأکید کرد: «حضور فعال و تأثیرگذار ســپاه در 9۴ مــاه جنگ تحمیلی و دســتاوردهای غرورآفریــن در عرصه دفــاع مقدس، کارنامه درخشانی را از عملکرد سپاه نمایش میدهد، ایفای نقش سپاه در مقابل جنگ نیمهسخت و مقابله با غائلهها، آشــوبها و فتنهها همچــون غائلههای ســالهای اولیه انقاب در برخی اســتانها، از جمله آشــوبهای فرقه دموکرات و کومله درکردســتان و حرکتهــای ایذایی بنیصدر، غائله ســال ۷۸ و فتنه ۸۸، از جمله عملکرد موفقیتآمیز سپاه بوده است». حجتالاسام سعیدی در پاســخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با وجود نقش بسیار فعال و مؤثر سپاه در پاســداری از انقاب چرا برخی گروهها، جریانها و دولتمردان در گذشــته و حال این نهاد را تضعیف و با آن مخالفت میکنند، توضیح داد: «به رغم تفاوت در دشمنان خارجی و مخالفان داخلی و فضاسازی علیه سپاه، بین آنان نقاط اشــتراکی وجود دارد که مربوط به رسالت، مأموریت و عملکرد سپاه پاسداران انقاب اسامی میشــود». او در ادامه به تشریح مخالفتها علیه ســپاه پرداخــت و گفت: «در جبهــه مخالف از ابتدا کسانی همچون بازرگان در مخالفت با کمیتهها و بنیصدر در مخالفت با ســپاه و کمیتهها و در دوره دوم خرداد برخی سیاســیون و دولتمردان، ســپاه را به شــیوههای گوناگون مورد حمله قــرار دادند و در دورههای بعدی هم هر دولتی که احســاس میکرد ســپاه مانع توســعهطلبی و انحرافات آنهاســت به مخالفت با این نهاد برمیخاست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.