رايزني اين بار در مسكو

Shargh - - جهان -

فدریــکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپــا، ميگوید ایــن اتحادیــه خواهان مناسبات بهتری با روسیه است اما نمیتواند الحاق ناحیه کریمــه را نادیــده بگیــرد و تحریمها علیه روسیه ادامه خواهد یافت. او در اولین سفر رسمی خود به مســکو به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از گفتوگو با «سرگئي لاوروف،» وزیر خارجه روســیه، در کنفرانس خبری مشــترک با او شــرکت و تأکید کرد همکاریهای روســیه و اتحادیه اروپا متوقف نشده و اتحادیه اروپا خواهان مناسبات بهتری است، ولی مسائلی نظیر اوکراین و سوریه بهبود مناســبات را بسیار دشوار کرده است. اتحادیه اروپــا، آمریکا و تعداد دیگری از کشــورها در ســال ۲۰۱۴ پس از جداکردن شــبهجزیره کریمه از اوکراین و الحاق آن به خاک روســیه تحریمهایی علیه آن کشــور وضع کردند. عــاوه بر این غرب به خاطر حمایت روسیه از شورشیان شرق اوکراین که بــا حکومت مرکزی میجنگنــد، تحریمهایی علیه روســیه وضع کرده، و روســیه نیز با تحریم بسیاری از کالاهای کشــاورزی وارداتی از غرب به این اقدام پاســخ داده اســت. در این زمینــه موگرینی گفت تحریمهای اتحادیه اروپا «خودشان هدف نیستند،» بلکه هدف آنها پایاندادن جنگ و بحران در اوکراین است. اما بحران ســوریه دومین موضوعي بود که لاوروف و موگرینی بر ســر آن اختاف نظر داشتند، حمله شیمیایی اخیر در سوریه با توسل به گاز سارین بود. در این حمله که در استان ادلب روی داد بیش از ۸۰ نفر کشــته شدند که شــمار زیادی از کودکان در میان آنها دیده میشــود. در این زمینه موگرینی تأکید کرد سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی باید تحقیقاتی شــفاف و علنی در مورد استفاده از تسلیحات شــیمیایی در خانشیخون انجام دهد. او یادآور شد جنگ در ســوریه عامل تلفات زیادی در میان غیرنظامیان شــده، اما وقتی کار به استفاده از تسلیحات شیمیایی میرســد، ما با سطح متفاوتی از جنایت روبهرو هســتیم. ســرگئی لاوروف نیز در نشست خبری مشترک با موگرینی ضمن استقبال از بررســی این حمله از سوی کارشناسان سازمان منع گسترش ساحهای شــیمیایی، تأکید کرد مسکو و دمشــق چهار ماه پیش شواهدی را دال بر استفاده مخالفان اسد از ساحهای شیمیایی به سازمان منع گسترش ارسال کردهاند.

تحریم شماری از مقامها و محققان سوری

استیو منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا، با انتشار بیانیهای از اعمال تحریم علیه ۲۷۱ محقق و کارمند یک مؤسسه پژوهشی سوریه که در تولید ساحهای شیمیایی دســت داشــتهاند خبر داد. این تحریمها مجازاتی است که آمریکا به دلیل حمله شیمیایی به خانشیخون در اســتان ادلب سوریه اعمال میکند اما دولت اسد داشــتن هرگونه نقشی دراین حمله را رد میکنــد. با تصمیــم تــازه وزارت خزانهداری آمریکا حسابهای احتمالی افراد سوری تحریمشده در آمریکا مسدود میشــود و شرکتهای آمریکایی اجــازه معاملــه با آنهــا را نخواهند داشــت. گفته میشود برخی از افراد تحریمشده مقامهای ارشدی هســتند که به خارج ســفر میکنند و با نظام بانکی جهان ارتباط دارند. اندکی قبل از انتشار بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور، در سخنانی اعام کرد شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به حمله شــیمیایی به خانشیخون سوریه منفعانه عمل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.