حمله مرگبار نیروی هوايی ترکیه به مواضع کردها

Shargh - - جهان -

ترکیــه مواضــع شــبهنظامیان کــرد در عراق و سوریه را بمباران کرده اســت. گفته میشود در این حمله، دستکم ۲۰ نفر کشــته شدهاند. خبر حمله نیــروی هوایی ترکیه بــه مواضع کردها در ســوریه و عراق از ســوي خبرگزاری فرانســه منتشــر شــده است. براســاس این خبر، روز گذشــته جنگندههای ارتش ترکیه مناطقی در نزدیکی شــهر مرزی مالکیه واقع در شمال ســوریه را هدف حمله قرار دادهاند. بخشی از نیروهای کرد وابسته به «یگانهای مدافع خلق» در این نقطه مســتقر هستند. بر اثر این حمله مراکز ارتباطات و رســانهای یگانهای مدافع خلق و همچنین برخی از مراکز نظامی این ســازمان آسیب دیدهانــد. بر اســاس خبری که از ســوی «یگانهای مدافع خلق» منتشر شده است، شماری از رزمندگان این ســازمان بر اثر بمباران نیروی هوایی ترکیه کشته و مجروح شدهاند.

مرکز دیدهبان حقوق بشــر ســوریه در لندن خبر از کشتهشــدن ۱۸ عضو یگانهای مدافع خلق داده اســت. شماری از فعالان رســانهای و رزمندگان این سازمان در بین افرادی هستند که در جریان حمات هوایی کشته و مجروح شدهاند. راستیآزمایی درباره اخبار و اطاعات منتشرشــده از سوی مرکز دیدهبان حقوق بشــر ســوریه که در لندن مستقر است، عما ممکن نیســت. پس از حمله گســترده مــاه مارس، این نخســتین باری اســت که نیــروی هوایی ترکیه اهدافی در خاک سوریه را مورد حمله قرار میدهد. ترکیه با هدف مقابله با نیروهای وابســته به داعش فعالیتهای نظامی خود را در سوریه آغاز کرد. هدف دیگر از فعالیتهای نظامی ترکیه در ســوریه، تاش برای مانعشــدن از گســترش نفوذ شبهنظامیان کرد وابسته به یگانهای مدافع خلق بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.