مجری محبوب ترامپ سخنگوی وزارت خارجه آمريكا

Shargh - - جهان -

«هثــر نائــورت»، مجــری و گزارشــگر ســابق فاکسنیوز، بهعنوان ســخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا تعیین شــد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، نائورت که مجــري محبوب دونالد ترامپ بهشــمار مــيرود، اخیرا گوینده اخبــار صبحگاهی فاکسنیوز تحت عنوان «فاکس اند فرندز» و پیشتر گزارشــگر شــبکه ایبیســینیوز بود. در این بیانیه آمده است، نائورت که اولویتهای سیاســت خارجــه دولت را بــه مردم آمریــکا و جهان منتقل میکنــد از تجارب رســانهای و عاقــه دیرینــهای در امــور بینالمللی برخوردار است که بســیار ارزشمند است و نمیتوان برای آنها قیمتی گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.