بايكوت ترامپ در اولین سخنرانی اوباما

Shargh - - جهان -

بــاراک اوبامــا، رئیسجمهــور ســابق آمریکا کــه میتوانســت از اولیــن ســخنرانیاش برای بهچالشکشــیدن اتهامزنی دونالــد ترامپ درباره ماجرای شنود یا دســتورالعمل جمهوریخواهان استفاده کند، درعوض سمیناری دانشگاهی درباره چگونگی مشارکت با نسل جوان جدید برگزار کرد و از آنها خواست تا در سیاست مشارکت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.