تهديد به سبك نتانیاهو

Shargh - - جهان -

«بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل، دیدار با زیگمــار گابریل، وزیر خارجه آلمان را مشــروط به لغو دیــدار او با نمایندگان ســازمان چپگرای صهیونیســتی «بتســلیم» و ســازمان «شکســتن ســکوت» کــرده بود کــه متشــکل از افســران و نظامیان صهیونیست مخالف سیاست نظامی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.