کنسرت خواننده «یک لحظه عاشق شو»

Shargh - - موسیقی -

خواننــده آلبــوم «یــک لحظه عاشــق شــو» در نخســتین اجرای زنــده بهــاره خود در تهــران، 24 و 25 اردیبهشت در تالار وحدت روی صحنــه خواهــد رفــت. حامی که جدیدترین تکآهنگ خود؛ «شــوق تنهایــی» را چندروز پیش از ســال نو در فضــای مجازی منتشــر کرد و بــا واکنشهای جالبی از ســوی دوستداران موســیقی و اهالی هنر روبهرو شد، با اجرای منتخبی از آثار آلبومهایی چون: فقط نگاه میکنم، دلــم گرفــت، حامی، یــک لحظه عاشــق شــو و... به اجــرای برنامه خواهــد پرداخــت. حامــی درباره جزئیات بیشــتر اجرای مشترکی که قرار بود با هفت نفــر از برگزیدگان مســترکلاسهای خوانندگــیاش در ایــن کنســرت داشــته باشــد، میگوید : «چــون تهیهکننده آلبومم قرار بود کــه برای ایــن هنرجویان مسترکلاسهایم آثاری را ضبط کند و ما هنوز موفق به اجرائیکردن این ماجرا به دلیل فشردهبودن اجراهای من نشدهایم، فعلا قطعیتی برای این اتفاق وجود ندارد، ولی من حتما به تعهداتم عمــل خواهم کرد و چون به این دوســتان قــول دادهام، همه ســعیام بر این اســت که حتما این اتفاق بیفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.