آواز سهیل نفیسی در تالار وحدت میپیچد

Shargh - - موسیقی -

ســهیل نفیســی روز سهشــنبه، 26 اردیبهشــت بــرای دومینبار در تالار وحــدت به اجرای موســیقی میپــردازد و کنســرت «آواز بــاد و باران» را روی صحنه میبرد.

سهیل نفیسی که پس از نزدیک بــه یک ســال قــرار اســت دوباره بــا مخاطبان خــود دیدار داشــته باشــد، به سیاق گذشــته، بهتنهایی گیتار خواهد نواخت و اشــعاری از شــاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شــاملو، شــفیعیکدکنی، حافــظ، مهدی اخوانثالث، فریدون مشیری و ابراهیم منصفی را خواهد خواند.

در ایــن کنســرت گزیــدهای از قطعــات چهار آلبوم نفیســی اجرا میشــود که قطعاتی چــون «بیا تا گل برافشــانیم»، «یــاری اندر کس نمیبینم »، «زاهد خلوتنشــین »و «هرگزم مهر تو» از آلبوم «طرح نو» خواهند بــود. در آخرین روز از پاییز سال گذشــته بود که سهیل نفیسی چهارمین آلبــوم خود را بعد از پنج ســال منتشر کرد که این آلبوم با نام «طرح نو» که با تمرکز روی اشــعار حافظ سروده شــده، توانست سال گذشته در فهرســت پرفروشهای ژانر خود قرار گیرد.

افشین معصومی )مدیر مؤسسه نغمه حصار( با توجه به اســتقبال از ایــن آلبوم، احتمال تمدیدشــدن این کنســرت را زیاد دانست و علاوه بــر آن اعلام کرد کــه احتمالا برای پاییز و زمســتان در شهرستانهایی نظیر بندرعباس، شــیراز و رشت نیز کنسرتهایی را برگزار کنند.

علاقهمندان بــرای تهیه بلیت این کنســرت که در تاریخ 26 اردیبهشت، ســاعت 21:30 بــه همت مؤسســه فرهنگــی - هنــری «نغمــه حصار» برگزار میشــود، میتوانند از اواســط هفته جاری به سایت «تیوال» مراجعه کنند. این کنســرت در سالن هنرسرای خورشید این شهر اجرا ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.