شوهرم به خاطر پولم با من ازدواج کرد، طلاق میخواهم

Shargh - - حوادث -

شــرق: مرد جوان وقتی به همسر جدیدش گفت از زن ســابقش جداشد چون او را دوست نداشت و فقط ثروتمند بود، دچار چالش جدیدی شــد و اینبار همسر جدیدش درخواست طلاق کرد.

زن جــوان زمانیکه علت جدایی شــوهرش از همســر ســابقش را فهمید، دیگر نتوانست به زندگی مشــترک با او ادامه دهد. این زن ثروتمند وقتی متوجه شــد شــوهرش فقط به خاطر پول با همســر ســابقش ازدواج کرده بود، اعتمادش را نســبت به او از دست داد و تصمیم به جدایی گرفت.

زن جوان درباره علت درخواست طلاقش به قاضی شــعبه 268 دادگاه خانــواده گفت: روزی که با مهرداد آشــنا شدم او یک بار ازدواج کرده و در دوران عقد از همسرش جدا شده بود. مهرداد برایم تعریف کرد که چقدر از دســت همســرش و خانواده همســرش عذاب کشــیده و در نهایت مجبور به جدایی شــده اســت. او چنان ماجرای ســوزناکی برایــم تعریف کــرد که دلــم برایش سوخت و حتی از همسر سابقش هم متنفر شدم.

من خانواده ثروتمندی داشــتم و ازدواج هم نکــرده بودم. برای همین به خاطــر انتخاب او با خانوادهام بــه اختلاف خوردم. ولــی به مهرداد اعتماد کرده بودم و نسبت به انتخابم هیچ شکی نداشتم. همین شد که با اصرار من خانوادهام هم راضی شدند و زندگی مشترک ما آغاز شد.

از وقتی زندگی مشــترک ما آغاز شــد تا همین حــالا که 10 مــاه میگــذرد من و مهــرداد هیچ مشکلی با هم نداشتیم. او همیشه به من محبت کــرده و اجازه نداده در زندگی مشــترک کمبودی احســاس کنم. اما چند وقت پیــش موضوعی را متوجه شــدم که بهشدت شــوکهام کرد و باعث شــد اعتمادم به مهرداد را بهطور کامل از دست بدهم. من متوجه شــدم همســر ســابق مهرداد کــه از خانواده خیلی ثروتمندی بــوده، زمانیکه متوجه میشــود مهرداد فقط به خاطر پول با او ازدواج کرده، درخواســت طــلاق میدهد و جدا میشــود. این یعنی تمام داســتانی که مهرداد از بیمهریهای همسر ســابقش و خانوادهاش به مــن گفته بود، دروغ بــود. حتی خود مهرداد هم انــکار نکرد و گفت بدون علاقــه و تنها به خاطر پول همسر سابقش با او ازدواج کرده بود.

از وقتــی ایــن موضوع را شــنیدم بهشــدت ناراحت شــدم و احســاس میکنم مهــرداد مرا هم فقط به خاطر ثروت خانوادهام انتخاب کرده اســت. برای همین با اینکه تا امروز با او به هیچ مشکلی برنخوردم، اما دیگر نمیتوانم در کنارش زندگی کنم.

مرد جــوان نیز به قاضی گفــت: آقای قاضی بــاور کنید که من عاشــق همســرم هســتم و به ثروت او کاری ندارم. حتــی حاضرم هر امتحانی کــه او بخواهد پــس بدهم. مــن صادقانه به او گفتم که همســر اولم را دوست نداشتم و پول و ثروتش وسوســهام کرد. ولی بیتا را دوست دارم و نمیخواهــم او را طــلاق دهم. او دچار ســوء تفاهم شده و به من اعتماد ندارد، اما من حاضرم هرکاری کنم تا باز هم به من اعتماد کند.

در پایــان قاضی تلاش کرد تــا زن جوان را از جدایی منصرف کند، برای همین رســیدگی به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.