پرونده قتل جوان مینابی با صلح و سازش مختومه شد

Shargh - - حوادث -

میزان: با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف بخش کورین از توابع استان سیستانوبلوچستان، اختــلاف و درگیری بین دو طایفــه در این منطقه به سازش منتهی شد. محمدرضا طاهری معاون قضائی رئیس کل دادگستری سیستانوبلوچستان گفت: بــر اثر اختــلاف و درگیری دســتهجمعی در اســتان هرمزگان )شهرســتان میناب( در سال 13۹1، یک نفر به قتل میرســد که بلافاصله قاتل دستگیر و تحویل مراجع قانونی شهرستان میناب میشــود. معاون قضائی رئیس کل دادگســتری سیستانوبلوچســتان با اشاره به ســازش در این پرونــده در فروردین ماه امســال در منطقه کورین شهرستان زاهدان افزود: پس از گذشت دو سال و طی مراحل قانونی، قاتل به قصاص نفس محکوم میشــود که تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف کورین برای جلب رضایت از اولیای دم آغاز شــد. رئیس شوراهای حل اختلاف سیستانوبلوچستان ادامــه داد: برگــزاری جلســات فــراوان، دیدار با معتمدان و ریشسفیدان، سفر به شهرستان میناب )محل اقامت خانواده مقتول( ازجمله تلاشهای اعضای شوراهای حل اختلاف بخش کورین برای جلــب رضایت از خانواده مقتــول بود. وی گفت: پس از برگزاری جلســات متعدد اعضای شورای حل اختــلاف کورین با حضور بــزرگان، معتمدان و ریشســفیدان با خانواده مقتول ســرانجام در تاریخ 22 فروردین امســال، جلسه مذاکره بین دو طایفه خانواده قاتل و مقتول در شهرستان زاهدان برگزار شــد که تلاش، تدبیــر و همت، معتمدان، ریشســفیدان و اعضای شــوراهای حل اختلاف بخــش کورین زاهــدان به ثمر نشســت و پس از مذاکرات طولانــی، اولیای دم به اخذ دیه رضایت دادنــد و نهایتا با توجه به شــرایط خانواده طرف مقابل، خانواده مقتول دیه اخذشده را به خانواده طرف مقابل برگشــت دادند و در واقع بدون اخذ دیه از قصاص نفــس صرفنظر نموده و رضایت بیقیدوشــرط خود را اعلام کردند که پس از طی رونــد اداری، فرد محکوم از زندان آزاد شــد و به آغوش خانواده بازگشــت. رئیس شــوراهای حل اختــلاف سیستانوبلوچســتان با تأکیــد بر اینکه رســالت اصلی شــوراهای حل اختلاف برقراری صلح و ســازش بین طرفین دعوی اســت، گفت: خوشبختانه با توجه به شــرایط خاص این استان فرهنــگ صلح و ســازش بهخوبــی در بین مردم نهادینه شده اســت بهگونهای که در سال گذشته نیز 30 فقره پرونده درگیری طایفهای منجر به قتل در استان سیستانوبلوچســتان به سازش منتهی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.