دستگیری سارقان خانههای خمینی شهر

Shargh - - حوادث -

میزان: اعضای باندی که در شهرستان خمینی شهر اقدام به سرقت از منازل میکردند دستگیر و به سرقت دومیلیارد ریال اموال مسروقه شامل طلا و جواهرات و وجوه نقد اعتراف کردند. سرهنگ علی جعفرینژاد فرمانده انتظامیشهرستان خمینی شهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان، دستگیری عامل یا عاملان این ســرقتها در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا اینکه مأموران واحد گشت یکی از کلانتریهای این فرماندهی حین گشتزنی در حوزه خود به یك دســتگاه خودروی پراید که با دو سرنشین در مقابل منزلی پارك شــده بود، مشــکوك شــدند و قصد بررســی آن را داشــتند که سرنشینان خودرو به محض مشاهده مأموران از صحنه متواری شدند. این مقام انتظامی بیان کرد: بلافاصله مأموران به تعقیب خودرو پرداختند و موفق شدند آن را متوقف کنند که در بررســیهای صورتگرفته مشخص شد خودروی مذکور ســرقتی است. ســرهنگ جعفرینژاد تصریح کرد: در بررســیهای اولیه از متهمان مشــخص شد همدســت آنها در یکی از منازل در حال سرقت است که با اعترافات آنان نفر سوم نیز حین سرقت در منزل یکی از شهروندان شناسایی و دستگیر شد. وی عنوان کــرد: متهمان در تحقیقات صورتگرفته به ســرقت دو میلیارد ریال اموال منازل شــهروندان شامل طلا و جواهر و وجوه نقد اعتــراف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر خاطرنشان کرد: در این رابطه مالخر اموال مســروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و تمامی محلهای مورد سرقت شده و مالباختگان این سرقتها شناسایی و پس از تنظیم شکایات، متهمان بــه همراه پرونده برای ســیر مراحــل قانونی تحویل مراجع قضائی شــدند. سرهنگ «جعفرینژاد» گفت: به منظور جلوگیری از ســرقت منزل، به شــهروندان توصیــه میکنیم از نگهداری وجوه نقد زیاد، اشــیای قیمتی و اســناد و مدارک در منــزل و محلهایی که سارقان به ســهولت به آنها دسترســی پیدا میکنند خودداری کــرده و حتیالمقدور در صورت نگهداری این اشــیا در منزل از گاوصندوقهایی که از استحکام لازم برخوردار است، استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.