دستگیری زوج سارق در نیشابور

Shargh - - حوادث -

پلیس: با تلاش پلیس شهرســتان نیشابور زوج جوانی کــه اقدام به ســرقت طلاهــای دختران خردســال میکردند، دستگیر و به 16 فقره سرقت اعتــراف کردند. ســرهنگ «حســین بیاتمختاری»، فرمانده انتظامی شهرســتان نیشــابور، در تشریح این خبر گفت: در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر ســرقت گوشــوارههای دختربچه سهسالهاش در محدوده شهرك قدس از سوی یك زن جوان، موضوع بــه صورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار گرفت.وی افزود: همزمان با بررسی این سرقت از سوی مأموران تجسس کلانتری 13 قدس، گزارشهای متعدد دیگری از سرقت طلاهای دختران خردسال در محدودههای شــهركهای شمالی شهرستان از سوی شهروندان به مرکز 110 اعلام شد. سرهنگ بیاتمختاری خاطرنشان کــرد: بــه دلیل حساســیت و ایجاد جــو نگرانی بین شــهروندان، تیمهــای گشــت نامحســوس افزایش یافت و بررســی فنی جغرافیای زمانی و مکانی وقوع ســرقتها در دستور کار قرار گرفت. فرمانده انتظامی نیشابور ادامه داد: تیمهای تجسس کلانتری 13 قدس در ادامه تحقیقات پلیســی خود متوجه شــدند تمام سرقتها به دست یك زن و مرد جوان با یك دستگاه موتورسیکلت در خیابانها و میدانهای فرعی و اکثرا حدود ساعت 11 ظهر، زمانی که دختران خردسال در حال بازی بودند، اتفاق افتاده است.

وی افزود: با بهدســتآمدن این سرنخها، یکی از تیمهای گشت نامحســوس حین گشتزنی در محــدوده خیابانهای فرعی شــهرك بســیج، به راکب یك دســتگاه موتورســیکلت که با مشاهده مأموران قصد فرار داشــت، مظنون شــده و پس از تعقیــب و گریز، او و ترکنشــین او را دســتگیر کردند. این مقام مســئول تصریح کرد: متهمان که زوج جوانی بودند، در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به 16 فقره ســرقت طلا )گوشــواره، النگو و...( از دختران خردســال ســه تا شــش ساله به ارزش تقریبــی 80 میلیون ریال اعتــراف و اظهار کردند طلاهای ســرقتی را به یــك طلافروش در یکی از شهرهای مجاور میفروختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.