مصدومیت ۹ تبعه افغانستان بر اثر واژگونی کامیونت

Shargh - - حوادث -

فارس: ســخنگوی ســازمان آتشنشانی شهر تهــران از واژگونــی یک کامیونــت در بزرگراه امام علــی)ع( و مصدومیت ۹ نفر از تبعه افغانســتان بر اثر ایــن حادثه خبر داد. جلال ملکی اظهار کرد: در 2:25 دقیقه بامداد دوشــنبه، حادثه تصادف در شــمال به جنوب اتوبان امام علی)ع( به ســامانه آتشنشانی شــهر تهران اعلام و مأموران ایستگاه 117 بــه محل حادثه اعــزام شــدند. وی افزود: با حضور آتشنشــانان در محل حادثه، مشاهده شد یک دستگاه کامیونت به دلیل نامشخصی از مسیر اصلــی منحرف و با گاردریلهــای بزرگراه برخورد کرده و واژگون شــده اســت. ســخنگوی سازمان آتشنشــانی شــهر تهران ادامه داد: این کامیونت حامــل بار زباله پلاســتیک بــود و ۹ نفــر از تبعه افغانســتان نیز که در محل بار این کامیونت حضور داشــتند، با واژگونشــدن خودرو، به بیرون پرتاب شــده بودند. ملکی گفت: بر اثر ایــن حادثه، هر ۹ نفر دچار مصدومیتهایی شــده بودند که به مراکز درمانی منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.