آشنا: فیلم آقفایلمیاهی6 کاند رانتوخاباحتاینیید،ا رام گچهرکوسانهییسازندس؟اخته میشود

Shargh - - هنر -

فرانک آرتــا: این روزها با نزدیکشــدن به دوازدهمین دوره انتخابــات ریاســتجمهوری و فرصــت محدود تبلیغات نامزدها درباره برنامههایشان، یکی از مهمترین رســانهها برای امر اطاعرســانی و تبلیغات قطعا فیلم و فیلمسازی است. مرسوم اســت هر چهار سال یکبار نامزدهای تأییدصاحیتشــده ســراغ کارگردانان خبره سینما میروند تا بتوانند به بهترین شکل در قالب تصویر، اهداف و برنامههایشان را از سوی یک فرد یا افراد کاربلد در معرض قضــاوت مردم قرار دهند. بالاخره شــوخی نیســت به دلیل حساسیت موضوع و شــکل رقابتها، اضافهشدن یک رأی هم در صندوق آرا به نفع هر یک از کاندیداها، در شمارش آرای مردمی و تکلیف انتخابات، سرنوشتســاز خواهد بود. جدیدترین خبــر، مربوط به ساخت فیلم تبلیغاتی سیدابراهیم رئیسی، یکی از شش کاندیدای احراز صاحیتشــده، بود و در خبرها منتشــر شــد که از ســوی محمدعلی فارســی و مهدی نقویان ســاخته خواهد شــد. اما در پی آن، این ســؤال مطرح اســت که فیلمهای تبلیغاتی رئیسجمهور را چه کسی خواهد ســاخت. مطلع شدیم مسئولیت این کار برعهده حسامالدین آشناست.

حســامالدین آشــنا، مشــاور رئیسجمهور در امور فرهنگــی، در برابر این پرســش که «چه فــرد یا افرادی قرار اســت فیلم انتخاباتی ریاستجمهوری دکتر حسن روحانی را بســازند» در گفتوگو با «شرق» گفت: «سراغ کارگردان شناختهشدهای نرفتیم».

او دلیل این انتخاب را به این شکل توضیح داد: «چون نوع کار ایجاب میکرد که فیلم از سوی افراد مختلف و به شکل گروهی کارگردانی و ساخته شود».

مشاور فرهنگی دکتر روحانی درباره رویکرد فیلمهای تبلیغاتی رئیسجمهور عنوان کرد: «در این مسیر هدف این است که دســتاوردهای دولت در چهار سال گذشته تبیین و همینطور به آینده ایران پرداخته شود».

این اســتاد دانشــگاه امــام صــادق)ع( در برابر این پرســش که «آیا در ایــن فیلمها چنین قصــدی وجود دارد که رئیسجمهور پاســخ مبســوطی به منتقدان و مخالفان خــود ارائه دهد»، اینگونه پاســخ داد: «آقای روحانــی تمایلــی ندارند که بــه دیگران دربــاره چنین ســؤالاتی پاســخ دهند، بلکه در فیلمهایشــان هدف و وظیفه خود میدانند که امنیــت و تداوم آرامش مردم ایران را پاس دارند و حفظ کنند». و اما سؤالات دیگر این است که فیلمهای انتخاباتی چهار نامزد دیگر انتخابات رئیسجمهوری را چه کسانی میسازند. زمزمهها درباره ســاخت فیلم تبلیغاتی محمدباقر قالیبــاف، توجهات را به ســمت محمود رضوی، محمدحســین مهدویان و بهروز شــعیبی کشــاند؛ ضمن اینکه محمود رضوی در گفتوگویی، اظهارات مثبتــی درباره آقای قالیباف کرده بود. بههمیندلیــل اخبار مربوط به او را رصد کردیم. در بدو امر محمود رضوی، تهیهکننده فیلمهای «سیانور» و «ماجرای نیمروز» در پستی توییتری مطرح کرد: «برخاف اخبار منتشره هیچکدام از دوستان عزیزم؛ محمدحسین مهدویان و بهروز شعیبی مسئولیت ساخت مستندهای انتخاباتی آقای قالیباف را بهعهــده ندارند». تأکید روی واژه «مسئولیت» ما را به این نتیجه رساند هرچند ممکن اســت که این دو فیلمساز مسئولیت ساخت مستندهای انتخاباتی آقای قالیباف را بهعهده نداشته باشند، اما شاید دستکم یک فیلم مستند تبلیغاتی برای او بسازند! چون فیلم تبلیغاتی هر کاندیداهــا، مجموعهای از فیلمهای مستند است و نه فقط یکی!

با محمدحســین مهدویان، کارگردان فیلم «ماجرای نیمــروز»، تماس گرفتیــم و موضوع را جویا شــدیم. او به «شــرق» گفت: «مــن اصا وقت ســاخت فیلمهای تبلیغاتی را ندارم. مشغول نوشتن یک فیلمنامه هستم. فقط نمیدانم چه کسانی این خبرها را منتشر میکنند»! بعد از تکذیب مهدویان، ســراغ بهروز شعیبی، کارگردان فیلم «ســیانور»، رفتیــم. او در پی طرح این ســؤال که «شما فیلم انتخاباتی کاندیداها را میسازید»، در پیامکی نوشت: «من جایی هســتم. نمیتوانم صحبت کنم. اگر زود آزاد شــدم، تماس میگیرم». همین که با واژه «نه» مواجه نشدیم، این نکته را به ذهن متبادر میکند که شاید بهروز شعیبی یکی از گزینههای ساخت فیلم انتخاباتی است، اما چه کسی؟ در روزهای آتی مشخص میشود.

بههرشــکل زمــان تبلیغــات نامزدهــای انتخابات ریاســتجمهوری آغاز شــده و مردم هــم باید از طریق صداوســیمای جمهوری اسامی با دیدن فیلمها و البته مناظرههــای زنــده، کاندیداهای موردنظر خــود را بهتر بشناسند تا درستتر تصمیم بگیرند.

پیش از این در دورههای قبل انتخابات کارگردانهای مطرحی چــون مجید مجیدی، جواد شــمقدری، کمال تبریزی، ســیدضیاءالدین دری، مهدی کرمپــور، فریدون جیرانــی و... مســتندهای انتخاباتی را ســاختهاند. حالا بایــد منتظر ماند تا ببینیم که کارگردانان در این دوره چه کارنامهای را به ثبت خواهند رساند.

محمدعلی فارسی، فارغالتحصیل فیلمنامهنویسی از دانشــکده صداوسیماست. او از ســال ۶۷ بهعنوان دستیار کارگردان و تدوینگر، همکاری با شهید آوینی را در تولید مجموعه تلویزیونی «ســراب» آغاز کرد و پس از تأسیس «روایت فتح» بههمراه جمعی از جهادگران به همکاری خود با شهید آوینی ادامه داد. فارسی پس از شــهادت آوینی در بهار سال ۷۲ مسئولیت معاونت تولید مؤسسه روایت فتح را تا سال 8۱ عهدهدار شد. او در سال گذشته داور بخش مسابقه مستند سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر بود. مهدی نقویان در اولین تجربه مستند سریالیاش سراغ موضوع انقاب اسامی رفت و نتیجه آن مجموعه جذاب «در برابر طوفان» شــد. او پیش از این مســتندهای «برادران»، «رمز و راز ملکه»، «گاو خشــمگین»، «بازی»، «زخم تازه» و... را ســاخته اســت. نقویــان اکنــون در حــال کار روی اولین فیلم سینماییاش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.