خودروهای کلاسیک فرسوده نیستند!

Shargh - - اقتصاد - احمد فرهادی کارشناس اقتصادی

اگرچــه تعریف دقیقــی از خودروهای کلاســیک وجود نــدارد؛ اما در همه دنیا خودروهای کلاســیک اهمیت و اعتبار خاصی دارند. جذابیت این خودروها بهگونهای اســت که همیشــه طرفداران خاص خود را داشــتهاند. باشــگاه خودروهای کلاســیک آمریکا مدعی اســت کــه یک خــودرو باید بیــن 30 الی 4۹ سال داشــته باشد تا کلاســیک مدرن محسوب شود؛ درحالیکه اتومبیلهای بین 50 تا ۹۹ ســال در کلاس پیشآنتیک و اتومبیلهای صدساله و بالاتر در کلاس خودروهای آنتیک قرار دارند. در انگلســتان خودروی کلاســیک مدرن اغلب با تلقی و میل کارگزاران بیمه یا شــرکتهای بیمه تعریف میشــود. این خودروها ممکن اســت بدون درنظرگرفتن سن آنها کلکسیونی در نظر گرفته شــوند؛ ولی اســتفاده از آنها به اهداف تفریحــی و مســافت معینــی محــدود میشــود. خودروهای کلاسیک ســودمندیهای زیادی برای هر جامعهای دارد؛ به طور مثال: - ایجــاد محفلی برای ســرگرمی و تفریح عده زیادی علاقهمند به خودروی کلاسیک. - تأثیر مستقیم در اشتغال جوانان بسیاری که از محل فروش لوازم یدکی تا تعمیر و بازســازی این خودروها مشغول به کار هستند. - کمک به ایجاد هویت تاریخی در شهرهای ایران

بــا نگاهی بــه تاریــخ صنعت خــودروی ایران میبینیم کــه این صنعت قدمت زیــادی دارد و از زمان تولد این صنعت در ایرانزمین خودروســازان ایرانــی بــا شــرکتهای معتبر خارجــی همکاری بســیاری کردند. خودروهای کلاســیک ایران عمدتا از محــل واردات یــا براســاس همکاری مشــترک خودروسازان ایرانی تولید شدهاند.

بنا بــه گزارشهای معتبر اولین خودرو در ســال 1281 شمسی یعنی 115 ســال پیش پا به ایرانزمین نهاد. به دنبال گســترش شهرنشــینی میزان واردات خودرو از سال 1300 هجری شمسی )1۹20 میلادی( افزایــش یافت. اغلــب اتومبیلها در آن ســالها از کشورهای آمریکا و انگلیس وارد میشد. ردپای تولید و مونتاژ خودرو در ایران را میتوانیم از ســال 1335 و با تأسیس شــرکت پارسخودرو بیابیم. این شرکت کارش را با مونتاژ انــواع اتومبیلهای جیپ در ایران آغاز کرد و در سال 1345 به دنبال احداث سالنهای پرس و ســاخت قطعات و توســعه عملیــات، تولید اتومبیلهای آریا و شــاهین )رامبلــر( به محصولات قبلی اضافه شد.

امــروزه هنــوز هم تعــداد زیــادی از خودروهای کلاسیک واردشــده یا تولیدشده؛ در خیابانهای ایران تردد میکنند. عدهای به قصد مسافرتهای آفرودی، عدهای بــرای دورزدن در خیابان و تعدادی هم برای نمایش در موزهها یا نمایشگاههای خاص.

خودروهای کلاسیک ایران با قانونی که نمایندگان مجلس در شانزدهمین روز از فروردین سال جاری به تصویب رساندند، در آستانه اضمحلال قرار گرفتهاند. در مــادهای از لایحه هوای پــاک «نمایندگان مجلس مصــوب کردند؛ همه اشــخاص حقیقــی و حقوقی دارنده یا مالک وســایل نقلیه موتوری اعم از ســبک، نیمهســنگین، ســنگین و موتورســیکلت مکلفانــد وســایل نقلیه خود را پس از اتمام ســن فرسودگی از رده خارج کنند و مســئولیت خــود را از این نظر، نزد یکی از مؤسســات بیمه داخلی تحــت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده، براســاس آییننامهای اســت کــه حداکثر تا مدت ســه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشــنهاد مشترک ســازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران میرسد. حمل بار و مســافر، صدور گواهی معاینــه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خریدوفروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است.

پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامی جمهوری اســلامی ایران خودروهای فرســوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وســایل نقلیه غیرمجاز در معابــر، محدودهها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است جریمه میکند.»

طبق پیشبینیهای صورتگرفته در ایران، حدود 15 هــزار خودروی تاریخــی و نفیس )با عمری بیش از 50 ســال(، بیش از یک میلیون خودروی کلاسیک مــدرن )بــا عمری بین 30 تا 4۹ ســال( وجــود دارد کــه باید برنامهای خاص بــرای حفظ این خودروها و تفکیک آنها با خودروهای فرســوده صورت گیرد. اگر تفکیک مشخصی بین خودروهای کلاسیک و فرسوده قائل نشویم، ممکن است همه را با یک چوب برانیم و در آن صورت تا چند سال دیگر اثری از یک ثروت ملی به نام «خودروی کلاسیک» نمیبینیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.