روایت نعمتزاده از آنچه بر سر کارخانجات خودروسازی آمد

Shargh - - اقتصاد -

تســنیم: وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: تعطیلی کارخانههای خودروســازی از هشــت سال پیش ناشی از اعمال تحریمها بوده است. محمدرضا نعمتزاده در حاشــیه جلســه با فعالان حوزه سنگ استان لرســتان در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید خود از واحدهای صنعتی شهرستانهای استان اظهار کرد: آنچه در این بازدیدها ارزیابی شــد، این است که همه فعالیتها رو به بهبود است و در رابطه با طرح رونق تولید در ســال گذشته شــرایط خوبی در استان وجود داشت. وی با اشاره به انعکاس برخی مطالب درباره تعطیلی کارخانههای خودروســازی کشور در برخی رسانهها گفت: تعطیلی این کارخانهها از هشت سال پیش بوده و همه اینها ناشی از اعمال تحریمها بوده اســت و حتی توقف فولاد ازنا نیز بههمیندلیل بوده و خوشــبختانه با رفــع تحریم ایــن کارخانهها مجددا راهاندازی میشــوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به تعطیلی خودروسازی زاگرس بروجرد نیز خاطرنشــان کرد: این شرکت با همکار کشــور مالزی خود اختلافاتی دارنــد که درصدد رفع این اختلافات و ادامه همکاریها هســتیم و همزمان این شرکت با شــرکتهای دیگر اروپایی و چینی در حال مذاکره است و امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر این صنعت خودروسازی را نهتنها به حالت قبلی بلکه با رونق بیشتر برگردانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.