خبر خوش اسنپ برای اصفهانیها

Shargh - - اقتصاد -

نرمافزار آنلاین درخواست خودروی اسنپ بهصورت رســمی در اصفهان آغاز به کار کرد. اســنپ، اولین و بزرگترین شــرکت درخواست خودروی آنلاین در ایران است که تنها پس از گذشت سه سال از تاریخ تأسیس با رشــدی قابلتوجه، امروز بهعنوان یکی از بزرگترین کسبوکارهای آنلاین در ایران شناخته میشود. اسنپ پس از گسترش ناوگان خود در کلانشهرهای تهران و کرج و سرویسدهی به میلیونها مسافر و اشتغالزایی بــرای دهها هزار کاربــر راننده، اینبار براســاس وعده پیشین خود، استفاده از خدمات خود را برای شهروندان اصفهانی نیز ممکن کرده است.

اولین سفر خود را میهمان اسنپ باشید

اگــر پیــش از این از اســنپ اســتفاده نکردهاید، میتوانید اولین ســفر خود را به رایگان تجربه کنید. تنها کافی اســت اپلیکیشن اســنپ را از طریق App ‪Store، Google Play‬ یــا کافهبازار دانلود کنید و پس از ثبتنــام، کد first-trip را در قســمت کد تخفیف وارد کنید.

اسنپچگونهکارمیکند؟

سامانه درخواست خودروی آنلاین اسنپ بهعنوان پلی ارتباطی میان مســافران و رانندگان عمل میکند. ایــن نرمافزار به کاربران کمک میکند تا بهراحتی و با هزینهای بهمراتب مقرونبهصرفهتر از سایر روشهای سنتی، سفرهای درونشهری خود را انجام دهند.

اسنپ، با فراهمآوردن امکان همکاری در بازههای زمانی دلخواه برای رانندگان، درآمد پایدار و مطلوبی را برای این گروه از کاربران بههمراه خواهد داشــت. اطلاعات بیشتر در مورد اســنپ را میتوانید از طریق وبسایت snapp.ir به دست آورید. ‪:UTM Link for Snapp.ir‬ ‪https://snapp. ir/landings/‬ esfahan?utm_source=PR-IS&utm_ medium=PR-websites&utm_ campaign=IsfahanSh3

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.