پاریس؛ مارین و دوستان میآیند

Shargh - - روزنامه -

ســحرطلوعي: اینها بخشی از مردم فرانسه هســتند. بخشی از مردم که مانع قطعیشــدن رئیسجمهوری امانوئل ماکرون، نامزد مستقل و میانهرو، در دور اول شدهاند. اینها بخشی از مردم فرانسه هستند که بعد از اعلام نام کاندیدای مورد نظرشــان در رتبه دوم، خوشحال شدهاند و به این خاطر که قانون انتخابات فرانسه به آنها اجازه میدهد در دور دوم هم رقابت کنند، در خیابانهای پاریس جشن گرفتهاند. بله! آنها همانهایی هستند که به شعار خروج از اتحادیه اروپا و تعطیلیاش رأی دادهاند. آنها محدودیت برای مهاجران را انتخاب کردهاند. آنها حامیان افراطی سیاســتهای دستراســتی در فرانسه هستند. برخلاف بریتانیاییها، جمعیت پیر فرانســه را تشکیل نمیدهند. تعدادشان آنقدری هست که انتخابات فرانسه را به دور دوم بکشانند. آنها خانم مارین لوپن را انتخاب کردهاند. مهم نیست برنده نهایی این انتخابات هســتند یا نه. مهم این است که دستراستیهای میانهرو مثل سارکوزی و سوسیالیستهای آرام مثل اولاند آنقدر بد بودهاند که مارین لوپن افراطی بتواند تا این حد عرض اندام کند. اروپا اگر تماموکمال به سمت راستها میل نکند، دستکم به چپها هم روی خوش نشان نمیدهد.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.