غافلگیری جوی در اسکاتلند

Shargh - - روزنامه -

این هوا، هوای بســتنی نیســت. این جمله که بر پیشــانی صفحه یک روزنامه گاردین نشســته و بالای عکس یک منتشر شده، به نشان بســتنی در یکی از خیابانهای آویمور اسکاتلند اشاره میکند که زیر دانههای برف در حال محوشــدن است. جبهه هوای سردی که وارد اسکاتلند شده، ساکنان این منطقه را غافلگیر کرده است. لباسهای گــرم دوباره از کمدها بیرون آمده و شــهر کاملا چهره زمســتانی به خود گرفته اســت. کارشناســان پیشبینی کردهاند این جبهه هوای سرد به ســمت مناطق جنوبی در حال حرکت است و این وضعیت چندیدیگر در این مناطق حاکم خواهد شد. تیتر یک روزنامه گاردین درباره تلاشهای گروههای کوچک برای بیثمرکردن رأی نمایندگان حامی برگزیت است. حدود ۲۰ صندلی سرنوشتساز دیگر در پارلمان بریتانیا باقی اســت. این کرسیها میتواند بر سرنوشت برگزیت تأثیر بگذارد. این گروهها تلاش میکنند دست نمایندههای حامی برگزیت از این کرسیها دور بماند. کمپینی برای این منظور شکل گرفته است. اغلب حامیان برگزیت از نمایندههای وابســته به حزب محافظهکار بریتانیا هســتند. روزنامه گاردین در بخشــی از صفحه یک به تحلیل نتایج دور اول انتخابات ریاستجمهوری فرانسه پرداخته است. نویسنده از دستاوردهای امانوئل ماکرون، نامزد مستقل و میانهرو گفته و از تغییرات ایجادشده در جامعه فرانسوی. جامعهای که نه دیگر به سوسیالیستها امید دارد و نه به دستراستیهای میانهرو دل میبندد. فرانسه روی به گزینه مستقل آورده که میانهروتر از هر میانهروی دیگری باشد.

نکته: برگزیت و نتیجه انتخابات فرانسه مهمترین سوژههای صفحه یک گاردین هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.