۱۰۰ روز اول؛ کمی توفانی

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک روزنامه آمریکایی یواسایتودی با این خبر اختصاصی آغاز میشــود؛ متحدان پولــدار ترامپ در نقــش لابیکنندگان. این روزنامــه روزمه کاملی از کســانی که دوروبــر رئیسجمهور آمریکا میگردند و هزینههای کمپینهای او را تأمین میکنند، منتشــر کرده اســت. یواسایتودی ادعا میکند این افراد که سرمایهگذار و حامی برنامههای رئیسجمهور هســتند، در واقع برای پیشــبرد اهداف او تــلاش میکنند و نقش لابیکنندهها را بر عهده دارند. این روزنامه از کوری لواندوفسکی و برایان بالارد بهعنوان متحدان ترامپ در پیشبرد اهداف او نام میبرد. دومی یکی از بزرگترین تأمینکنندههای منابع مالی مربوط به مراســم تحلیف رئیسجمهور بوده اســت. روزنامه یواسایتودی، در عکس یک به مسئله تشکیل خانواده میپردازد و از دشواریهای پیشروی این موضوع مینویسد. در عکس آنجی و بیل را میبینیم که با سگشان سرگرم هستند. آنها برای بچهدارشدن تلاش کردهاند، اما آنجی نابارور اســت. یواسایتودی مینویسد در آمریکا علاوه بر مشکلات مالی، مســائل دیگری هم هست که مانع تحقق رؤیای مادر یا پدرشدن میشود؛ از جمله ناباروری. یکهشتم زوجهای آمریکایی توان باروری ندارند. ابتلا به ایدز، سرطان و برخی بیماریهاي قلبی از دیگر موانع تحقق این رؤیاست. تحلیلگر یواسایتودی در مطلبی دیگر صد روز ابتدایی ریاستجمهوری ترامپ را بررسی کرده و نوشته تا اینجا، کمی توفانی بوده است. نویسنده با توجه به خلقیات و وعدههای او در دوران تبلیغات انتظار داشته تلاطم صد روز نخست ترامپ در کاخ سفید بیش از این باشد.

نکته: مسائل داخلی آمریکا بخش بزرگی از صفحه یک یواسایتودی را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.