موصل؛ قربانگاه قربانیان بیدفاع

Shargh - - روزنامه -

اجســاد در کیســههای مخصوص بســتهبندی شــدهاند و روی هــم قــرار میگیرنــد تــا بــرای خاکسپاری و دفن آماده شوند. اینجا غرب موصل اســت. تعداد قربانیان حملات هوایی گروه ائتلاف در غرب موصل در مــاه مارس آنقدر زیاد بوده که گوشــهوکنار این شــهر در ماه پر است از جسدهای بوگرفته و دفننشــده. روزنامــه لسآنجلستایمز ادعا کــرده تعداد زیادی از کشــتهها، شــهروندان غیرنظامی هســتند. عملیــات بازپسگیری موصل سال گذشته به منظور عقبراندن داعشیها از این شهر بزرگ آغاز شــد. هرچند مناطق عمده موصل در شــرق و غرب و جنوب به کنترل نیروهای عراقی درآمده، اما این عملیات هنوز به ســرانجام نرسیده است. کشتهشــدن غیرنظامیان از تبعات فاجعهبار عملیات موصل است.

عکس: لسآنجلستایمز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.