مشارکت ۲۹۰ميلياردتومانی مردم در پرداخت صدقه

Shargh - - جامعه -

فارس: هر ایرانی به طور متوســط ســههزارو 700 تومــان صدقه پرداخت کرده اســت. معاون توســعه مشــارکتهای مردمی کميتــه امداد با اعــام ميــزان مشــارکت مردمی بيــش از 290 ميليارد تومــان در ســال 95 در پرداخت صدقه، گفت: کمکهای مردمی جمعآوریشــده خيران در قالبهــای متنوع پرداختــی در امور مختلفی برای رفع نياز محرومان در سراســر کشــور هزینه میشود. به گفته علیمحمد ذوالفقاری بيشترین مبالغ پرداختی خيران در سال گذشته برای کمک به رفع محروميت در کشور، از طریق صندوقهای صدقات بوده است. وی با اشاره به اینکه پرداخت صدقــه از طریــق روشهای مختلفــی همچون صندوقهای صدقات، مراکز نيکوکاری، روشهای نویــن و کمکهای مســتقيم مــوردی خيران در کشــور انجام میشــود، گفت: ميزان مشــارکت نيکوکاران در پرداخت صدقه در سال 95 از طریق صندوقهای صدقات حــدود 270 ميليارد تومان، روشهای نویــن حدود 11 ميليــارد تومان، مراکز نيکوکاری حدود شش ميليارد تومان و کمکهای موردی نيز حدود پنج ميليارد تومان بوده اســت. معــاون مشــارکتهای مردمی کميتــه امداد در ادامه با بيان اینکه هر ایرانی در ســال گذشــته به طور متوسط حدود ســههزارو 700 تومان صدقه پرداخــت کرده اســت، افزود: بر اســاس تحليل انجامشــده، هریــک از خيران روزانــه 10 تومان و ماهانه 300 تومان صدقه پرداخت کردهاند که این مبلغ در مقایســه با مدت مشابه، رشد چشمگيری داشته است. وی اســتانهای خوزستان، گلستان، آذربایجانشرقی، خراسانشــمالی و زنجان را به عنوان اســتانهای برتر در کســب رتبه نخست تا پنجم در امر جمعآوری صدقه عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.