یک ميليونو 15۰ هزار تومان کف حقوق بازنشستگان

Shargh - - جامعه -

ایسنا: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بيــان اینکه امســال با تزریق بودجــه دوهزارو 200ميلياردتومانــی، کف حقوق بازنشســتگان را بــه یکميليونو 150 هزار تومان رســاندیم و اميد اســت در دورهای پنجساله بتوانيم خسارت ناشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را جبران کنيم، گفــت: احکام جدیــد بازنشســتگان 30 فروردین صــادر و حقوقها واریز شــد. محمود اســاميان گفــت: دورهای تــورم بالا بوده اســت که تبعاتی داشــت. در هشــت ســال دولت قبل بر اســاس گزارش بانک مرکــزی، تورم بالا بــوده و افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.