کونته: بازیکن مغرور نمیخواهم

Shargh - - ورزش -

آنتونیــو کونتــه، ســرمربی چلســی میگویــد لزوما ریختوپــاش و خرید بازیکنــان گرانقیمت، تضمینکننده موفقیت نیســت. او پیش از مسابقه با ســاوتهمپتون بهصراحت از سیاســت دو باشگاه منچســتریونایتد برای خرید پــل پوگبا به قیمت 89 میلیــون پونــد و همینطــور منچسترســیتی برای اســتخدام جان اســتونز به بهای 48 میلیون پوند، انتقــاد کــرد: «این مهم اســت کــه درک کنیم هر تیمی که بیشــتر خرج کند، لزوما بازیهای بیشتری را نمیبــرد. این فصل البته تنها فصلی نیســت که منچستریونایتد پول زیادی خرج میکند.»

در تابستان گذشته بین باشــگاههای انگلیسی، چلســی از نظر میزان پولی که برای خرید بازیکنان جدید هزینه کرد، ســومین باشگاه بود. آنها بیش از 123 میلیــون پوند خرج کردند تــا بازیکنانی مانند اِنگولــو کانتــه و داوید لوئیز را اســتخدام کنند. در صدر این فهرســت باشــگاه منچسترسیتی بود که 175 میلیون پوند هزینه کرد و در رده دوم باشــگاه منچســتریونایتد قرار گرفت که نزدیک 150 میلیون پوند از جیب پرداخت کــرد. در رده چهارم تاتنهام بود کــه فقط 70 میلیــون پوند هزینه کــرد. نکته جالب اینکه دو باشــگاه چلسی و تاتنهام بهمراتب امسال از دو باشگاه منچستری موفقتر بودهاند. این اولینبار نیســت که این مربی ایتالیایی، از وضعیت بــازار نقل و انتقــالات بازیکنان فوتبال انگلســتان انتقاد میکند. او بهدنبال جابهجایی پُرســروصدای پل پوگبای فرانسوی از یوونتوس به منچستریونایتد که رکورد تاریخ نقل و انتقالات فوتبال را شکســت، این بــازار را احمقانه خوانــد. کونته میگوید: «من خواهان تکامل تدریجی تیم هســتم؛ اینکه یک تیم را بــه مرور و با مطالعه بســازم تا آن را به یک تیم قدرتمند تبدیل کنم. نه اینکه ناگهان با خرید یکی، دو بازیکن بــزرگ انقلاب کنم». آنتونیــو کونته در شــرایطی از دو باشگاه منچستری انتقاد میکند که تیم او برای قهرمانی در لیگ برتر فوتبال انگلستان و همینطور جام حذفی این کشــور شــرایط بسیار مناســبی دارد. آنها بهتازگی با پیــروزی بر تاتنهام، همشــهری قدرتمند خود، راهی بــازی نهایی جام حذفی انگلستان شدند و در بازی فینال در ورزشگاه ومبلی که حدود یک ماه دیگر برگزار میشود، باید با آرســنال بازی کنند. مسابقهای که بسیاری بخت چلســی را برای پیــروزی در آن و قهرمانی در این جــام بالا میدانند. او در صورت قهرمانی چلســی در لیگ برتر، افتخار بزرگی برای خودش و باشــگاه رقــم خواهــد خــورد: «قهرمانشــدن در فوتبال انگلســتان این روزها آسان نیســت. بهویژه در این فصــل که تیمهای خــوب زیادی هســتند. تاکنون فصل فوقالعادهای را پشت سر گذاشتهایم و برای تکمیل آن فقط یک کار داریم و آن این است که در هر بازی برای پیروزی نهایت تلاشمان را بکنیم.»

آنتونیــو کونتــه ســوای اینکه وجــود بازیکنان گرانقیمــت را تضمینکننــده پیــروزی نمیداند، میگوید به وجود ســتارههای خودخــواه و مغرور هــم بیعلاقه اســت. او در واکنش بــه حرفهای سســک فابرگاس که از ادین آزار بلژیکی خواســته بود برای شــهرت و موفقیت شــخصی بیشتر باید کمی مغرورتــر و خودخواهتر باشــد، انتقــاد کرد. فابــرگاس گفته بود اگر آزار مغرورانهتر بازی کند، تا سطح ســتارههای بزرگی مثل لیونل مسی میتواند رشــد کند؛ اما کونتــه گفت با ایــن حرفها موافق نیســت: «من در تیم خودم بــه بازیکنان خودخواه نیــازی نــدارم. ترجیح میدهم مســابقه را ببازم تا اینکه بهخاطر یک بازیکن مغرور پیروز شــوم. اولین هدف برای هر بازیکن بزرگی باید این باشد که برای موفقیت همه و کل تیــم تلاش کند و موفقیت کل را در اولویت بگــذارد. حتی بهتریــن بازیکنان دنیا هم بدون یک تیم متحد، موفق نخواهند بود. البته شــخصا فکر نمیکنم بازیکنانی مانند لیونل مسی خودخواه و مغرور باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.