حضور والیبال ایران در لیگ جهانی 7 سال تضمین شد

Shargh - - ورزش -

شــرق: والیبال ایــران در حالی با کســب عنوان پنجمی بازیهای المپیــک 2016 ریودوژانیرو خود را در بین برترینهای والیبال دنیا قرار داد که حالا جایگاه خــود را در رقابتهای معتبر لیگ جهانی هم تثبیت کرده اســت. طوری کــه از حالا تا هفت ســال آینده حضورش در مسابقات سطح یک لیگ جهانی تضمین شده اســت. فدراســیون جهانی والیبال FIVB() در راســتای تغییرات عمــده در این رویــداد حضور 12 کشور از جمله ایران را در هفت سال آینده مسابقات ســطح یک لیــگ جهانی قطعی اعلام کرده اســت. FIVB() بــرای برگــزاری بیســتونهمین دوره این رقابتها )سال 2018( تغییرات عمدهای لحاظ کرده است که برگزاری سطح یک این رقابتها با حضور 16 تیم در دو گروه مردان و زنــان از جمله این تغییرات اســت. در رقابتهای گروه مــردان، تیمهای برزیل، ایران، چین، ایتالیا، لهستان، صربستان، آمریکا، فرانسه، ژاپــن، آلمان، روســیه و آرژانتین حضورشــان در این رقابتها برای هفت ســال آینده از سوی فدراسیون جهانــی تضمین شــده اســت و تیمهاي اســترالیا، کرهجنوبی، کانادا و بلغارســتان در رقابتهای 2018 شــرکت میکنند. به طــور کلی با ایــن قانون جدید چهار تیــم متغیر این رقابتها هســتند.همچنین در مسابقات گروه زنان که از سال 2018 دیگر به نام پرند گریس برگزار نمیشــود و همانند مسابقات مردان با نام «لیگ جهانی جدید والیبال» پیگیری خواهد شد، تیمهــای برزیل، ایتالیا، آمریکا، چین، صربســتان، کره جنوبی، هلند، تایلنــد، آلمان، ترکیه، ژاپن و روســیه تضمین هفتساله برای حضور دارند و تیم آرژانتین، جمهوری چک، بلژیک و لهســتان در گروه متغیرها قــرار میگیرند.امیر خوشخبر، سرپرســت تیم ملی والیبال درباره حضور هفتساله والیبال ایران در لیگ جهانی به «شرق» گفت: «زمانی که ما برای اولین بار به لیــگ جهانی راه پیدا کردیــم، تمام هم و غممان ایــن بود کــه بتوانیم در این رقابتهــا بمانیم اما هر چه جلوتر رفتیم بازیکنانمان رشد کردند و اهدافشان عالیتر و بزرگتر شــد. به دلیــل اینکه حرفهای فکر کردند و نتیجه آن این خبری است که الان میشنویم. حضور هفتساله ما در لیگ جهانی آنقدر غرورانگیز اســت که اعتمادبهنفــس همه ملیپوشــان را بالا برده و بر اســترسهای منفی آنها غلبه کرده اســت. ما وقتی حضورمان از بابت ماندن در این مســابقات راحت باشد، قطعا با آرامش خاطر بهتری به مصاف رقبایمان خواهیم رفت».او امیدوار است با این اتفاق بزرگ تیم ملی والیبال کشــورمان بتواند روی سکوی لیگ جهانــی 2017 بایســتد: «در 12 ســالی که من سرپرســت این تیم بودم، این بچهها را اینقدر از نظر روانی آماده و ســرحال ندیده بودم. ما امسال شروع کامــلا متفاوتی داشــتیم. انگیزه ملیپوشــان خیلی بالاســت بهویژه اینکه کولاکوویچ، سرمربی جدید این تیم هم در بــدو ورودش به همه بچهها گفت اگر ما به طــلای لیگ جهانی فکر نکنیــم، نمیتوانیم جزء شــش تیم برتر این مسابقات باشــیم. تیم ملی ایران توانایــی این را دارد که در لیگ امســال روی ســکو برود. همانطور که بعد از 52 سال طلسم حضور در المپیک را شکست و در اولین تجربه حضورش در این بازیها به عنوان پنجم رسید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.